Podsumowanie danych monitorowania PROW

W okresie programowania 2014–2020 instytucje zarządzające (IZ) i komitety monitorujące (KM) w każdym państwie członkowskim monitorują wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW).

Do 30 czerwca każdego roku (do 2024 r. włącznie) państwa członkowskie formalnie przekazują Komisji Europejskiej roczne sprawozdanie z realizacji (RSR), w którym omawiają realizację PROW w poprzednim roku kalendarzowym.

W tej części przedstawiono przyjazne dla użytkownika karty podsumowujące, które zostały opracowane przez ENRD i które przedstawiają stan prac oraz postępy we wdrażaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem najbardziej aktualnych informacji na temat wskaźników monitorowania (wskaźniki finansowe i docelowe). Informacje na temat wskaźników monitorowania obejmują i) planowane wydatki publiczne i cele, ii) realizację finansową (zrealizowane wydatki i % postępu), iii) realizację celów (na podstawie zrealizowanych wydatków i % postępu).

Przedstawione informacje nie powinny być traktowane jako oficjalne dane Komisji Europejskiej.

  • Przegląd na poziomie UE | 2016 | 2017 | 2018
  • Priorytet 2: Rentowność i konkurencyjność gospodarstw | 2016 | 2017 | 2018
  • Priorytet 3: Organizacja łańcucha żywnościowego i zarządzanie ryzykiem | 2016 | 2017 | 2018
  • Priorytet 4: Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów | 2016 | 2017 | 2018
  • Priorytet 5: Zasobooszczędna gospodarka odporna na zmiany klimatu | 2016 | 2017 | 2018
  • Priorytet 6: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy | 2016 | 2017 | 2018