Podsumowanie priorytetów i obszarów docelowych

Podstawą do wdrożenia wsparcia dla obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) jest sześć priorytetów unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Państwa członkowskie i regiony UE muszą się odnieść do przynajmniej czterech priorytetów w przygotowywanych Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Te ogólne priorytety polityki zostały podzielone na konkretne obszary działania zwane obszarami docelowymi (FA). PROW wyznaczają ilościowe cele w poszczególnych obszarach docelowych i zarysowują środki oraz przyznane fundusze, jakie zostaną wykorzystane do osiągnięcia tych celów.

W tej sekcji podsumowano informacje dotyczące zawartych w PROW planów w odniesieniu do priorytetów polityki i obszarów docelowych na okres programowania 2014–2020. W celu zapoznania się ze zagregowanymi danymi dotyczącymi spodziewanych osiągnięć i rezultatów, celów oraz interwencji planowanych dla każdego priorytetu i obszaru docelowego, należy otworzyć poszczególne dokumenty PDF:

 

Priorytet 1: Transfer wiedzy i innowacje [PDF ]

 • obszar docelowy FA 1A: wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich; [PDF ]
 • obszar docelowy FA 1B: wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją;  [PDF ]
 • obszar docelowy FA 1C: wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa.  [PDF ]

 

Priorytet 2: Rentowność i konkurencyjność gospodarstw [PDF ]

 • obszar docelowy FA 2A: poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji oraz modernizacji gospodarstw; [PDF ]
 • obszar docelowy FA 2B: ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń. [PDF ]

 

Priorytet 3: Organizacja łańcucha żywnościowego i zarządzanie ryzykiem [PDF ]

 • obszar docelowy FA 3A: poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym; [PDF ]
 • obszar docelowy FA 3B: wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach. [PDF ]

 

Priorytet 4: Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów [PDF ]

 • obszar docelowy FA 4A: odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej; [PDF ]
 • obszar docelowy FA 4B: poprawa gospodarki wodnej; [PDF ]
 • obszar docelowy FA 4C: zapobieganie erozji gleb i poprawa gospodarowania glebą. [PDF ]

 

Priorytet 5: Zasobooszczędna gospodarka odporna na zmiany klimatu [PDF ]

 • obszar docelowy FA 5A: poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie; [PDF 
 • obszar docelowy FA 5B: zwiększenie efektywności wykorzystania energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym; [PDF ]
 • obszar docelowy FA 5C: ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii; [PDF ]
 • obszar docelowy FA 5D: redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa; [PDF ]
 • obszar docelowy FA 5E: promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie oraz leśnictwie. [PDF ]

 

Priorytet 6: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy [PDF ]

 • obszar docelowy FA 6A: ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy; [PDF ]
 • obszar docelowy FA 6B: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich; [PDF ]
 • obszar docelowy FA 6C: zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości. [PDF ]