Przepisy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich

Polityka rozwoju obszarów wiejskich oraz definiowanie i wdrażanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) pośród państw członkowskich UE są uregulowane szeregiem aktów prawnych. Akty te obejmują podstawowe Rozporządzenia UE definiujące ramy prawne, a także akty wykonawcze i delegujące, które regulują konkretne aspekty polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Ta sekcja zawiera wyczerpującą listę aktów prawnych dotyczących wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich w okresie programowania 2014–2020.

Rozporządzenia UE

  • Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów (UE) nr 1303/2013 [PDF ]: zestaw podstawowych reguł określających wspólne strategiczne podejście dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w tym Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
  • Rozporządzenie w sprawie rozwoju obszarów wiejskich (UE) nr 1305/2013 [PDF ]: zestaw konkretnych reguł wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW.
  • Rozporządzenie horyzontalne (UE) nr 1306/2013 [PDF ]: reguły finansowania, zarządzania oraz monitorowania i oceny w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
  • Rozporządzenie przejściowe (UE) nr 1310/2013 [PDF ]: przepisy dotyczące wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW regulujące przejście między okresami finansowania 2007–2013 i 2014–2020.

Akty wykonawcze i delegujące

Akty wykonawcze zapewniają spójne stosowanie Rozporządzeń UE przez wszystkie państwa członkowskie. Akty delegujące uzupełniają „inne niż istotne elementy” Rozporządzeń UE.

  • Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 [PDF ] ustanawiające reguły stosowania Rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w sprawie zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz wzajemnej zgodności.
  • Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 [PDF ] ustanawiające reguły stosowania Rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW.
  • Rozporządzenie delegujące (UE) nr 807/2014 [PDF ] uzupełniające Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW i wprowadzania przepisów przejściowych.
  • Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 834/2014 [PDF ] ustanawiające reguły stosowania wspólnych ram monitorowania i oceny WPR.
  • Rozporządzenie delegujące (UE) nr 640/2014 [PDF ] uzupełniające Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w sprawie zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności i kar administracyjnych w odniesieniu do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i wzajemnej zgodności.

Dodatkowe przepisy dotyczące bezpośrednich płatności dla rolników oraz środków rynkowych w ramach WPR można znaleźć tutaj.

Dalsze wytyczne dla państw i regionów UE w sprawie programowania i wdrażania polityki przygotowuje Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej w bliskiej współpracy z państwami członkowskimi.