Wdrażanie PROW

Europejska polityka rozwoju obszarów wiejskich, stanowiąca część unijnej Wspólnej polityki rolnej (WPR), wdrażana jest w każdym z państw członkowskich UE poprzez Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). PROW to dokumenty sporządzane przez kraje i regiony, określające priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych.

Ponadto PROW muszą uwzględniać co najmniej cztery z sześciu unijnych priorytetów rozwoju obszarów wiejskich. Takie szersze priorytety polityki dzieli się na konkretne obszary działania, znane jako obszary docelowe (FA). PROW wyznaczają ilościowe cele w poszczególnych obszarach docelowych i określają działania programowe oraz przyznane fundusze, jakie zostaną wykorzystane do osiągnięcia tych celów.

W okresie programowania 2014–2020 funkcjonuje 118 krajowych i regionalnych PROW finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i środków państw członkowskich. W bieżącym okresie siedmioletnim na rozwój obszarów wiejskich wydanych zostanie ok. 100 mld EUR z EFRROW oraz 61 mld EUR ze środków publicznych państw członkowskich.

Za skuteczną realizację PROW odpowiadają krajowe lub regionalne organy publiczne: instytucje zarządzające (IZ). W obsługę programów zaangażowane są także wyznaczone agencje płatnicze (AP), których zadaniem jest dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów projektów. Komisja Europejska sama nie przydziela środków beneficjentom. Zarządza PROW wspólnie z instytucjami zarządzającymi i poprzez EFRROW refunduje środki wypłacone przez agencje płatnicze.

Poprawa wdrażania PROW

Poprawa jakości PROW to jeden z kluczowych celów ENRD w okresie programowania 2014–2020. Obejmuje ona wsparcie skutecznego wdrażania programów.

W tym kontekście Punkt Kontaktowy ENRD organizuje wydarzenia gromadzące wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie PROW, w tym instytucje zarządzające, agencje płatnicze i przedstawicieli Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz instytucji UE (Komisji EuropejskiejTrybunału ObrachunkowegoEuropejskiego Banku Inwestycyjnego). Celem jest osiągnięcie wspólnego zrozumienia ram prawnych i procesów wdrażania poprzez prezentację i wymianę wiedzy, ułatwianie tworzenia sieci kontaktów, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami oraz wspieranie współpracy i budowanie zdolności.

W poniższych sekcjach udostępniono zasoby ENRD dotyczące tematów związanych z wdrażaniem PROW, w tym wydarzeń, publikacji i analiz.