Przepisy i wytyczne

Realizacja unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 regulowana jest przez liczne akty prawne, które obejmują wytyczne dotyczące wspólnego podejścia strategicznego do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj), jak również te wynikające ze zreformowanej wspólnej polityki rolnej (WPR: patrząc w przyszłość).

Oprócz podstawowych rozporządzeń przyjętych przez Parlament Europejski i Radę, Komisja Europejska może uchwalać akty wykonawcze oraz delegowane, które regulują bardziej szczegółowe aspekty polityki.

Komisja Europejska (na podstawie konsultacji z państwami członkowskimi) przygotuje również liczne dokumenty o charakterze technicznym, które stanowić będą wytyczne dla państw członkowskich i regionów zaangażowanych w programowanie i wdrażanie polityki.

W tej części portalu opisano poziomy ustawodawstwa, które ma wpływ na politykę rozwoju obszarów wiejskich, a przede wszystkim na przygotowanie i wdrożenie nowych PROW.

Klikając na poniższe zakładki, można uzyskać bezpośredni dostęp do aktów prawnych istotnych z punktu widzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, a także do licznych materiałów ENRD i wytycznych UE oraz państw członkowskich.

Unijne regulacje prawne na lata 2014-2020

W tej części zamieszczono linki do tekstów rozporządzeń w zakresie EFRROW i wdrażania PROW w latach 2014-2020.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego ogólne wytyczne dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [PDFendeesfritpl]. Rozporządzenie dotyczące „wspólnych przepisów” zawiera wspólny zestaw podstawowych zasad odnoszących się do wszystkich instrumentów strukturalnych, w tym do EFRROW.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [PDFendeesfritpl]. Jest to podstawowe rozporządzenie odnoszące się do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z EFRROW.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej [PDFendeesfritpl]. Tzw. rozporządzenie horyzontalne obejmuje zasady dotyczące zarządzania finansami w dwóch funduszach WPR: Europejskim Funduszu Rolniczym Gwarancji (EFRG), z którego finansowane są narzędzia rynkowe i płatności bezpośrednie; a także EFRROW, z którego finansowane jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Obejmuje ono zasady dotyczące cross compliance (zasady wzajemnej zgodności), systemów doradztwa rolniczego oraz monitorowania i oceny WPR.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1310/2013 ustanawiające pewne przepisy przejściowe w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [PDFendeesfritpl]. Rozporządzenie to określa przepisy przejściowe, których celem jest wypełnienie luki pomiędzy dwoma wieloletnimi okresami programowania.

Pozostałe materiały i wytyczne

W tej części zamieszczono linki do dokumentów opracowanych przez ENRD oraz wytycznych unijnych i krajów członkowskich, które mogą być pomocne w przygotowaniu i wdrażaniu PROW oraz poszczególnych działań.

 • Warsztaty ENRD pt. „Projektowanie wysokiej jakości działań prośrodowiskowych i klimatycznych w PROW 2014-2020” zorganizowane zostały przez ENRD w ramach działań przygotowujących do nowego okresu programowania 2014-2020. Wnioski pokazują potrzebę efektywnej oceny i definiowania priorytetów; wyboru, projektowania i wdrażania działań oraz efektywnej realizacji działań prośrodowiskowych.
 • Informacje nt. europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa oraz wytyczne w zakresie wdrażania EPI w programach rozwoju obszarów wiejskich (wersja z lipca 2013 r.) [PDFen], DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Grupa fokusowa ENRD ds. transferu wiedzy i innowacji: raporty i aneksy prezentujące wyniki pierwszej i drugiej fazy prac. Streszczenia każdego z raportów zwierając pomocny synopsis.
  • Raport z 1 fazy prac grupy fokusowej ds. transferu wiedzy i innowacji [PDFen] oraz streszczenie raportu [PDFen].
   • Aneks 1 – zbiór przykładów wspierających transfer wiedzy i innowacje [PDFen]
   • Aneks 2 – dokumenty źródłowe [PDFen]
  • Raporty i aneksy z fazy 2:
   • Raport z fazy 2 nt. skutecznego pośredniczego w innowacjach [PDFen] z aneksem „Materiały i informacje” [PDFen] oraz streszczenie raportu [PDFen]
   • Raport z fazy 2 nt. grup operacyjnych EPI [PDFen] oraz streszczenie raportu
    [PDFen]
 • „Inicjatywa tematyczna dotycząca młodzieży” ENRD koncentruje się na możliwościach zwiększenia wsparcia z PROW dla projektów związanych z młodzieżą.
 • Warsztaty Komitetu Koordynacyjnego nt. instrumentów finansowych zostały zorganizowane, aby pomóc w podniesieniu świadomości interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich w zakresie możliwości związanych z tworzeniem i wykorzystaniem instrumentów finansowych w programach rozwoju obszarów wiejskich w kolejnym okresie programowania (2014-2020).
 • 13. numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 13): „Instrumenty finansowe w rozwoju obszarów wiejskich: nowe możliwości walki z kryzysem gospodarczym” (październik 2012) [PDFen] przedstawia możliwości, doświadczenia i wyzwania związane z wdrażaniem unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich.
 • 15. numer Przeglądu obszarów wiejskich (Rural Review 15): „Realizacja działań prośrodowiskowych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich” (kwiecień 2013)
  [PDFen] dotyczy sposobu, w jaki polityka rozwoju obszarów wiejskich wspiera realizację działań prośrodowiskowych na obszarach wiejskich w UE. Zawiera również praktyczny „pakiet narzędzi” dla osób odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie PROW nowej generacji.
 • Działania prośrodowiskowe to link do strony tematycznej grupy fokusowej ds. realizacji działań prośrodowiskowych, która zajmuje się identyfikowaniem zagadnień kluczowych z punktu widzenia realizacji działań prośrodowiskowych i oferuje zbiór rekomendacji w zakresie tworzenia i wdrażania nowych programów rozwoju obszarów wiejskich (2014-2020). Streszczenie raportu GF [PDFenfrdeitespl]
 • Badanie OSCAR – Optymalne strategie w zakresie działań na rzecz klimatu na obszarach wiejskich
 • Spotkanie grupy eksperckiej ds. aktów delegowanych i wykonawczych odnoszących się do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: akt delegowany (wersja 1) [PDFen] oraz akt wykonawczy (wersja 1) [PDFen] dotyczące systemu zarządzania i kontroli.
 • Spotkanie grupy eksperckiej ds. aktów delegowanych i wykonawczych odnoszących się do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: akt delegowany (wersja 2) [PDFen] oraz akt wykonawczy (wersja 2) [PDFen] dotyczące instrumentów finansowych.
 • Spotkanie grupy eksperckiej ds. aktów delegowanych i wykonawczych odnoszących się do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: System klasyfikacji i śledzenia zmian klimatycznych w ramach polityki spójności [PDFen]
  (* broszura ta zawiera zagadnienia istotne tylko z punktu widzenia polityki spójności. Zagadnienia ważne z punktu widzenia EFRROW i EFRM będą przedmiotem dalszych dyskusji).

Pozostałe materiały i wytyczne dotyczące CLLD/LEADER dostępne są tutaj.

Pozostałe materiały i wytyczne dotyczące monitorowania i oceny PROW dostępne są tutaj.

Pozostałe materiały i wytyczne dotyczące sieci rozwoju obszarów wiejskich dostępne są tutaj.