Zaangażowanie zainteresowanych stron

Sieciowanie

Aktywność zainteresowanych stron w kontekście polityki rozwoju obszarów wiejskich oznacza zaangażowanie rozmaitych jednostek — od twórców polityki po beneficjentów projektów — we wszystkie etapy cyklu polityki: od tworzenia po ulepszanie wdrażania na poziomie lokalnym.

Szerokie grono zainteresowanych stron można ogólnie podzielić na trzy główne grupy:

  • Podmioty projektujące i wdrażające politykę oraz programy: decydenci polityczni; pracownicy administracji publicznej zatrudnieni w organach władz krajowych, regionalnych i lokalnych, a także instytucjach europejskich; Lokalne Grupy Działania LEADER.
  • Organy reprezentacyjne grup zainteresowanych: organizacje reprezentujące rolników, właścicieli gruntów, zarządców lasów, przedsiębiorstwa wiejskie, podmioty związane z łańcuchem żywności, ekolodzy, naukowcy, społeczności wiejskie i grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji.
  • Działacze lokalni: potencjalni i faktyczni beneficjenci oraz uczestnicy projektów EFRROW, w tym przede wszystkim rolnicy i właściciele gruntów.

Sieci obszarów wiejskich zarówno na poziomie krajowym (KSOW), jak i europejskim (ENRD) mogą wnosić największą wartość dodaną poprzez angażowanie różnorodnych grup podmiotów w ramach wspólnej platformy. W okresie programowania 2014–2020 sieci mają zarówno większe możliwości, jak i obowiązki w dziedzinie zwiększania zaangażowania zainteresowanych stron jako sposobu na ulepszanie projektowania i wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Poniższy schemat wizualizuje tworzone przez sieci obszarów wiejskich ramy, które zbliżają do siebie zróżnicowane grupy zainteresowanych stron.

picture

Sieci obszarów wiejskich mogą w szczególności:

  • pełnić rolę pomostu między władzami publicznymi i przedstawicielami zainteresowanych grup a działaczami lokalnymi;
  • wspierać koordynowanie, komunikowanie się i budowanie potencjału pośród władz publicznych na wszystkich szczeblach;
  • pomagać w budowaniu potencjału i rozwijaniu wspólnych stanowisk pośród działaczy lokalnych oraz reprezentujących ich organów;
  • pomagać w nawiązywaniu relacji z ogółem zainteresowanych odbiorców, a także w informowaniu tych odbiorców o korzyściach wynikających z polityki.

 

picture

Punkt Kontaktowy ENRD nieustannie dąży do zwiększania zaangażowania zainteresowanych stron poprzez ENRD, wykorzystując w tym celu budowanie potencjału oraz ułatwianie wymiany i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi grupami zainteresowanymi.

Wśród konkretnych rezultatów prac w dziedzinie „zwiększania zaangażowania zainteresowanych stron” wymienić można: