ORGANIZACJE ue

ENRD zmierza do jak najpełniejszego zaangażowania się w tworzenie innych ważnych sieci i rozszerzenia dostępu do nich, ze szczególnym naciskiem na stworzenie aktywnych powiązań, które pozwolą na wymianę informacji pomiędzy ENRD i innymi sieciami na temat działań i ich wyników istotnych dla efektywności i skuteczności realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Grupa Doradcza ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich DG AGRI

Grupa Doradcza ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich została stworzona przez DG AGRI w celu połączenia przedstawicieli różnych organizacji utworzonych na poziomie unijnym, które zainteresowane są społecznymi, ekonomicznymi i/lub środowiskowymi aspektami rozwoju obszarów wiejskich w UE.

Grupa Doradcza pozwala Komisji Europejskiej zapoznać się poglądami różnych organizacji na temat rozwoju obszarów wiejskich. Komisja może konsultować się z Grupą na każdy temat związany z polityką rozwoju obszarów wiejskich. Przewodniczący Grupy Doradczej może również zaproponować konsultacje na temat wchodzący w obszar jego kompetencji.

Komisja nie jest zobowiązana do uwzględniania opinii Grupy, ale traktuje je bardzo poważanie i informuje członków Grupy o działaniach podjętych w odpowiedzi na jej opinie. W porozumieniu z Komisją, Grupa Doradcza może również powołać grupy robocze w celu ułatwienia jej pracy. Grupa Doradcza reprezentuje interesy następujących głównych grup podmiotów: