Zestaw narzędzi KSOW

Sieciowanie

Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) są obecne w każdym państwie członkowskim UE, a ich zadaniem jest wspieranie i wzmacnianie celów rozwoju obszarów wiejskich określonych w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). KSOW umożliwiają i ułatwiają wzajemną wymianę oraz pozyskiwanie wiedzy między wszystkimi partnerami zaangażowanymi we wdrażanie polityki rozwoju obszarów wiejskich, wśród których wymienić można: władze publiczne, partnerów gospodarczych i społecznych, a także stosowne organy reprezentujące społeczeństwo obywatelskie.

Poniższe raporty zawierają informacje na temat stanu i działań KSOW oraz ich Jednostek Wsparcia Sieci (JWS). 

1. Raport dotyczący „Zakładania JWS” (maj 2015 r.) stanowi analizę początków KSOW i JWS w pierwszym etapie okresu programowania 2014–2020 ze szczególnym naciskiem na identyfikowanie członkostwa w KSOW oraz relacje z podmiotami związanymi z obszarami wiejskimi. 

2. Raport dotyczący „Wsparcia KSOW dla wdrażania LEADER/CLLD” (marzec 2016 r.) jest analizą działań KSOW i JWS wspierających LEADER/CLLD, w tym: 

  • wymiany między instytucjami w celu usprawnienia wdrażania;
  • wymiany między rozmaitymi ministerstwami w celu usprawniania koordynacji funduszy; 
  • konkretnego wsparcia, wytycznych i szkoleń dla Lokalnych Grup Działania (LGD);
  • wsparcia dla współpracy transgranicznej i międzyterytorialnej.

3. Sprawozdanie z „działań w ramach budowania sieci” (sierpień 2018 r.) zawiera omówienie wspomnianych działań prowadzonych przez JWS i powiązanych z wdrażaniem PROW, problemów operacyjnych i przyszłych planów KSOW, a także prac tematycznych.

4. Ćwiczenie z kontroli Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w 2019 roku było poświęcone działaniom i planom działania KSOW. Celem tej inicjatywy było sprawdzenie opisów działalności sieci obszarów wiejskich zawieranych w PROW w okresie 2014–2020, a także przygotowanie wyczerpującego omówienia działalności i postępów sieci obszarów wiejskich na poziomie UE.

Wspólne statystyki sieci (ang. Common Network Statistics, CNS) zapewniają wgląd w ilościowe wyniki KSOW.

Dodatkowe informacje na temat KSOW można znaleźć na poniższych stronach: 

  • Profile KSOW: skrócone informacje na temat struktury i funkcjonowania KSOW oraz JWS; 
  • Raporty KSOW: informacje syntetyczne dotyczące stanu i działań KSOW oraz JWS; 
  • Samoocena sieci: omówienie i przydatne zasoby związane z podejściami do samooceny KSOW oraz technikami jej przeprowadzania.