Wewnętrzna ocena sieci

Podmioty zarządzające sieciami mogą przeprowadzać wewnętrzne oceny mające na celu ustalić, czy KSOW efektywnie dążą do realizacji celów. Pod tym względem wewnętrzna ocena różni się od formalnej i obowiązkowej ewaluacji PROW, jak określono w Rozporządzeniu w sprawie rozwoju obszarów wiejskich[1].

Wewnętrzna ocena sieci jest przeprowadzana na podstawie „logiki interwencji” — dokumentu określającego zależności między celami a działaniami, w tym wymagane zasoby oraz spodziewane rezultaty. Logika interwencji wspomaga przygotowywanie wstępnych wersji programów roboczych (planów działania) KSOW oraz mierzenie ich sukcesu.

Narzędzia i zasoby ENRD związane z wewnętrzną oceną KSOW, w tym dokumenty dotyczące logiki interwencji, z okresu programowania 2007–2013 można znaleźć tutaj.

Ocena wydarzeń KSOW

Wydarzenia poświęcone budowaniu sieci mają kluczowe znaczenie dla zwiększania zaangażowania we wdrażanie strategii wśród interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich. Ocena skuteczności wydarzeń KSOW w osiąganiu tego celu może się zacząć od analizy formularzy opinii uczestników, ale może też obejmować systematyczne porównywanie wydarzeń, ocenę długofalowych rezultatów i postępów.

Ocena pracy tematycznej KSOW

Tematyczne i analityczne wymiany pomiędzy interesariuszami rozwoju obszarów wiejskich mają kluczowe znaczenie dla sprawniejszego wdrażania polityki. Wymiany te zazwyczaj odbywają się w obrębie Grup Tematycznych (GT) organizowanych i wspieranych przez KSOW. Ocena skuteczności wymian tematycznych obejmuje mierzenie korzyści, jakie przynoszą uczestnikom GT oraz szerszemu gronu interesariuszy, a także wpływu na wdrażanie polityki.

  • Studium przypadku „Wewnętrzna ocena Grupy Tematycznej przeprowadzona przez członków GT” szwedzkiej jednostki wsparcia sieci [PDF ].


Dodatkowe informacje na temat KSOW można znaleźć na poniższych stronach:

  • Raporty KSOW: informacje syntetyczne dotyczące stanu i działań KSOW oraz JWS;
  • Zestaw narzędzi KSOW: zbiór przydatnych materiałów mających wspierać JWS w realizacji kluczowych celów i zadań KSOW;
  • Samoocena sieci: omówienie i przydatne zasoby związane z podejściami do samooceny KSOW oraz technikami jej przeprowadzania.