Making the seven LEADER principles work in practice for all LAGs under the CAP Strategic Plans

/file/31093_plleader_header.png

ENRD powołała nową grupę tematyczną „Sprawienie by siedem cech LEADER działało w praktyce dla wszystkich LGD w ramach planów strategicznych WPR”. 

Siedem zasad programu LEADER obejmuje: partnerstwo publiczno-prywatne, podejście terytorialne oparte na obszarach subregionalnych, zintegrowaną strategię rozwoju lokalnego, zarządzanie oddolne, współpracę, tworzenie sieci i innowacje w kontekście lokalnym.  

TG zidentyfikuje i będzie promować lepsze zrozumienie różnych sposobów (metod, narzędzi, zasad, wytycznych itp. opracowanych przez instytucje zarządzające w państwach członkowskich i LGD), które mogą zapewnić pełną realizację siedmiu zasad LEADER w rozwoju lokalnym przez wszystkie LGD w UE.  

Pomysły i zalecenia grupy roboczej mogą zostać wykorzystane przez władze państw członkowskich i LGD do opracowania odpowiednich zasad, kryteriów, wytycznych, szkoleń i wsparcia w zakresie tworzenia sieci. TG będzie rozważało LAG w całej UE oraz w zakresie rożnych szczebli zdolności.