LEADER/CLLD

 

LEADER[i] to metodologia rozwoju lokalnego, która jest stosowana od 20 lat w celu angażowania graczy lokalnych w tworzenie i dostarczanie strategii, podejmowanie decyzji oraz alokację zasobów na rzecz rozwoju poszczególnych obszarów wiejskich.

Metodologia jest stosowana przez około 2800 Lokalnych Grup Działania (LAG), które obejmują 61% populacji obszarów wiejskich w UE i zrzeszają zainteresowane podmioty publiczne, prywatne oraz społeczeństwo obywatelskie na określonym obszarze.

W kontekście rozwoju obszarów wiejskich metodologia LEADER jest stosowana w ramach krajowych i regionalnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w każdym państwie członkowskim i współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).[ii]

W okresie programowania 2014–2020 metodologia LEADER została poszerzona w ramach terminu rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) i objęła trzy dodatkowe fundusze unijne:

Wideo

Community-Led Local Development explained

 

Choć metodologia LEADER jest obowiązkowa tylko w ramach EFRROW, jedno działanie może obecnie otrzymać wsparcie jednocześnie w ramach co najmniej dwóch z czterech funduszy unijnych dzięki koncepcji CLLD polegającej na finansowaniu z wielu źródeł. Możliwość ta pozwala lokalnym grupom działania na kompleksowe integrowanie lokalnych potrzeb i rozwiązań oraz pomaga im umacniać powiązania między obszarami wiejskimi, miejskimi i rybackimi.

Więcej informacji można znaleźć w często zadawanych pytaniach (FAQ).

Zapraszamy do śledzenia prac stałej podgrupy LEADER/RLKS działającej w ramach Zgromadzenia Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich.

Wdrażanie podejścia LEADER/RLKS: wnioski zebrane od LGD

Klikając linki poniżej, można zapoznać się ze szczegółami LEADER/CLLD

 


[i] Pojęcie „LEADER” pochodzi od francuskiego akronimu oznaczającego „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”, który oznacza „powiązanie gospodarki wiejskiej i działań rozwojowych”.

[ii] Informacje na temat metodologii LEADER i Lokalnych Grup Działania w okresie programowania 2007–2013 można znaleźć na zarchiwizowanej stronie ENRD.