Współpraca w ramach LEADER

 

Podmioty z obszarów wiejskich przywiązują coraz większą wagę do współpracy międzynarodowej i międzyterytorialnej. Liczne doświadczenia zebrane podczas obowiązywania poprzednich generacji metodologii LEADER wskazują, że współpraca jest skutecznym mechanizmem pomocy obszarom wiejskim we wspólnym tworzeniu nowych rozwiązań dla powszechnych problemów i dzieleniu się nimi.

Współpraca w ramach metodologii LEADER obejmuje tworzenie sieci, ale na innym, bardziej dynamicznym poziomie. Wspiera ona i zachęca lokalne grupy działania do podejmowania działań wspólnie z inną grupą LEADER lub z grupą stosującą podobne podejście, w innym regionie lub państwie członkowskim, z obszarem miejskim lub rybackim, a nawet z grupą z obszarów wiejskich z państwa spoza UE. Ogólnym celem współpracy w ramach metodologii LEADER jest wspieranie podmiotów lokalnych w zwiększaniu potencjału ich obszarów.

Sprawozdania, wytyczne, informacje o lokalnych grupach działania oraz oferty współpracy można znaleźć w poniższych sekcjach.[i]

A summary document with the state of play of LEADER Transnational Cooperation (TNC) and useful contacts in third countries is now available under 'Useful documents'.

Wyszukiwarka partnerów

Na tej stronie można znaleźć wybrane oferty współpracy otrzymane przez Punkt Kontaktowy ENRD. Każda oferta zawiera szczegółowe informacje na temat proponowanego projektu oraz dane partnera składającego ofertę.  

Zachęcamy Lokalne Grupy Działania zainteresowane podjęciem wspólnych działań do wypełnienia formularza oferty współpracy i przesłania go na adres contact@enrd.eu

Dane lokalnych grup działania

Na tej stronie można znaleźć dane kontaktowe Lokalnych Grup Działania. 


[i]  Informacje na temat metodologii LEADER i Lokalnych Grup Działania w okresie programowania 2007–2013 można znaleźć na zarchiwizowanej stronie ENRD.