LAG Profile

Association” Northern Latgale Partnership” (previous name: "Balvi District Partnership") / Biedrība "Ziemeļlatgales partnerība" (iepriekšējais nosaukums: "Balvu rajona partnerība")

LAG code: 
LV-004
Country:
Main ESI Fund: 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
ESIF Programme:
Contact information
LAG email: 
LAG manager: 
Ilze Daukste
LAG manager email: 
Phone: 
+37 127 0708 99
Address: 
Brīvības Street 48
Balvi, Balvi municipality LV-4501
Latvia
Municipalities covered: 
Balvi, Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas, Vīksnas, Viļaka, Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēn
u, Vecumu, Žīguru, Baltinavas novads, Lazdukalna, Rugāju