Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) to wspólna inicjatywa Grupy EBI — Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) — oraz Komisji Europejskiej, której celem jest niesienie pomocy w rozwiązaniu aktualnej luki inwestycyjnej w UE. Głównym celem funduszu jest uruchomienie prywatnych środków finansowania inwestycji strategicznych.

Oczekuje się, że EFIS uruchomi inwestycje o wartości 315 mld EUR w okresie trzech lat w kluczowych obszarach wspierających wzrost gospodarczy, w których występują luki inwestycyjne, poprzez zapewnienie gwarancji finansowych w wysokości 21 mld EUR. Celem EFIS jest przede wszystkim finansowanie o wyższym profilu ryzyka dla wielkoskalowych inwestycji strategicznych w infrastrukturę, edukację i innowacje (w ramach „Okna dla innowacji i infrastruktury”) oraz finansowanie MŚP (w ramach „Okna dla MŚP”).

EFIS to główne narzędzie wdrażania opracowanego przez Komisję Europejską „Planu inwestycyjnego dla Europy”, który został wprowadzony w 2014 r. w celu uruchomienia i wspierania inwestycji w gospodarkę realną. „Plan inwestycyjny” obejmuje również Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) oraz Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI).

 

EFIS można wykorzystać do osiągnięcia celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez wspieranie inwestycji w:

Gospodarki o obiegu zamkniętym/biogospodarki

  • ograniczenie marnowania jedzenia;
  • recykling fosforu;

Rolnictwo precyzyjne

  • zbywalne inteligentne rozwiązania techniczne, dostępne również dla mniejszych gospodarstw;
  • nowe modele biznesowe do zarządzania danymi;

Szybkie łącze szerokopasmowe oraz inteligentne wsie

Infrastrukturę wodną

  • łączenie drobnych inwestycji irygacyjnych;
  • oszczędność wody i projekty zwiększające efektywność;

Dostęp do finansów

  • rozwijanie produktów finansowych dla gospodarstw rolnych;
  • uzupełnianie istniejących instrumentów wsparcia.

EFIS można strategicznie połączyć z Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w celu poprawy konkurencyjności, stymulowania rozwoju i zwiększenia liczby miejsc pracy w sektorze agrobiznesu i na obszarach wiejskich.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach EFIS?

Do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach EFIS należą obiekty użyteczności publicznej, MŚP i spółki o średniej kapitalizacji oraz organy sektora publicznego. Krajowe banki prorozwojowe oraz inne instytucje finansowe mogą pełnić funkcję pośredników finansowych zapewniających dofinansowanie w ramach EFIS dla podmiotów działających w terenie.

Ponadto Instytucje Zarządzające EFRROW mogą tworzyć lub przydzielać zasoby do instrumentu finansowego utrzymywanego w ramach EFIS.

Podmioty zainteresowane ubieganiem się o wsparcie w ramach EFIS mogą skontaktować się z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) w celu uzyskania pomocy.