Prace Tematyczne ENRD

Opracowania tematyczne przygotowane przez Punkt Kontaktowy ENRD można podzielić na trzy główne obszary polityki rozwoju obszarów wiejskich: a) konkurencyjność, b) środowisko oraz c) kwestie społeczne. Opracowania dotyczące tych tematów zostały podzielone przez ENRD na części opatrzone następującymi nagłówkami:

  • Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie
  • Ekologizacja gospodarki wiejskiej
  • Włączenie społeczne i zmiany demograficzne
  • Wymiana pokoleń

Prace nad tymi zagadnieniami mogą przybierać różne formy, w tym utworzenie tematycznych grup roboczych kluczowych interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich, organizowanie seminariów i warsztatów oraz tworzenie publikacji tematycznych i innych materiałów informacyjnych.

Prace w ramach każdego z szeroko zakrojonych obszarów skupiają się na konkretnych podtematach uzgodnionych z przedstawicielami organów zarządzających Sieci Obszarów Wiejskich. Prace te mają na ogół realizować następujące cele:

  • wskazanie głównych priorytetów i wyzwań, do których można odnieść się poprzez wdrożenie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW);
  • zrozumienie i wskazanie działań wspierających, które można zapewnić w ramach Sieci Obszarów Wiejskich;
  • wymiana doświadczeń dotyczących realizacji działań i określenie czynników prowadzących do sukcesu lub niepowodzenia;
  • wskazanie przydatnych środków, narzędzi i sposobów podejścia.

Poniższa lista zawiera linki do zagadnień omówionych dotychczas w okresie obejmującym lata 2014–2020 oraz powiązane wskaźniki wydajności.

1. Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie

Łańcuchy dostaw żywności i napojów

Przedsiębiorstwa działające na obszarach wiejskich

Inteligentnych wiosek

2. Ekologizacja gospodarki wiejskiej

Przejście do ekologicznej gospodarki

Efektywne gospodarowanie zasobami

Gospodarki wodnej i gruntowej

Biogospodarka

3. Włączenie społeczne i zmiany demograficzne

4. Wymiana pokoleń