Integracja społeczna

„Integracja społeczna” jest jednym z głównych tematów prac Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w okresie programowania 2014–2020. Zagadnienie to łączy się bezpośrednio z Priorytetem 6 unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich dotyczącym „promowania społecznej integracji, zmniejszania ubóstwa oraz rozwijania gospodarki na obszarach wiejskich”.

Prace w tej dziedzinie obejmują szereg wzajemnie powiązanych działań ENRD:

Wydarzenia

 

Publikacje

/file/rc-spring-2017jpg_plrc-spring-2017.jpg

/file/eafrd-pb-migrants-refugeepng_pleafrd-pb-migrants-refugee.png

/file/eafrd-pb-social-inclusionpng_pleafrd-pb-social-inclusion.png

Rural Connections spring 2017
Focus on: Social Inclusion
EAFRD Projects Brochure on ‘Migrant and Refugee Integration EAFRD Projects Brochure on ‘Social Inclusion


Arkusze informacyjne

  • W jaki sposób LEADER/CLLD i inne oddolne inicjatywy mogą wspomóc integrację społeczną na obszarach wiejskich? [PDF ]
  • W jaki sposób Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich mogą wesprzeć społeczną integrację? [PDF ]
  • Jak wspierać społeczną integrację młodych ludzi na obszarach wiejskich? [PDF ]
  • Jak wspierać społeczną integrację imigrantów i osób ubiegających się o azyl? [PDF ]
  • Społeczna integracja ludności pochodzenia romskiego poprzez LEADER i CLLD [PDF ]
  • Rola kobiet na obszarach wiejskich

 

Klaster KSOW

  • Praca „Klastra KSOW ds. imigrantów” została zapoczątkowana podczas czwartego spotkania KSOW (29 lutego – 1 marca 2016 r.). Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem dyskusji na temat pracy KSOW oraz działań związanych ze społeczną integracją. 
  • Praca klastra była kontynuowana za pośrednictwem telefonicznej platformy think tanku łączącej szwedzkąfińskąniemiecką i austriacką sieć oraz Punkt Kontaktowy ENRD ds. stanu i działań KSOW w dziedzinie integracji imigrantów na obszarach wiejskich (3 czerwca 2016 r.).

Sieci KSOW zainteresowane pracą klastra mogą się kontaktować z Nilsem Lagerrothem ze Szwedzkiej Jednostki Wsparcia Sieci Obszarów Wiejskich (Nils.Lagerroth@jordbruksverket.se).