Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie

„Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie” to jeden z obszernych tematów poruszanych w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w okresie programowania 2014–2020.

Temat ten bezpośrednio łączy się z trzema priorytetami unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich:

Priorytet 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.

Priorytet 2: Zwiększanie konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa i zwiększanie rentowności gospodarstw we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego gospodarowania lasami.

Priorytet 3: Poprawa organizacji łańcucha żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Jak dotąd prace nad zagadnieniem „Inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich” na lata 2014–2020 skupiają się na poniższych podtematach: