Inteligentne wioski

""Inteligentne wioski" to podtemat, nad którym aktualnie pracuje ENRD w ramach pracy tematycznej "Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie".

We wrześniu 2017 r. uruchomiona została grupa tematyczna (GT), której prace potrwały  do lipca 2020 r.

W pierwszym roku swojej działalności GT przeanalizowała pomysły oraz inicjatywy związane z rewitalizacją wiejskiego sektora usług poprzez cyfrowe i społeczne innowacje. Grupa przyjrzała się możliwościom ulepszenia sektora usług wiejskich, np. związanych z opieką medyczną i socjalną, edukacją, energią, transportem czy handlem detalicznym, i uczynienia go bardziej zrównoważonym poprzez wdrożenie narzędzi technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) oraz działania i projekty prowadzone przez społeczności.

W drugim roku swojego istnienia, w okresie od września 2018 r. do lipca 2019 r., GT  pełniła rolę konsultanta ds. opracowywania praktycznych instrukcji wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi politycznych w celu wspierania tworzenia i rozwijania inteligentnych wiosek. Równocześnie grupa  dalej oferowała platformę umożliwiającą łączenie rozmaitych realizowanych inicjatyw, odzwierciedlając rosnące tempo i zainteresowanie zagadnieniem na wszystkich szczeblach.

W ostatnim, trzecim roku, między wrześniem 2019 a lipcem 2020 r., grupa robocza przekształciła znaczną presję, jaka powstała wokół inteligentnych wiosek, w konkretne propozycje dotyczące opracowywania wsparcia dla inteligentnych wiosek w nowym okresie programowania. Na tym etapie cyklu programowania oznacza to większe skupienie się na wspieraniu instytucji zarządzających, wraz z innymi grupami interesariuszy.

GT przyczyniła się do realizacji Działania UE na rzecz inteligentnych wiosek poprzez umożliwienie wymiany informacji na temat innowacyjnych metod tworzenia bardziej energicznych, zrównoważonych i atrakcyjnych obszarów wiejskich oraz analizowanie potencjału maksymalnego wykorzystania w tym kontekście Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), polityki spójności UE i innych instrumentów finansowania.

Informacje o spotkaniach grup tematycznych oraz ich rezultatach będą regularnie zamieszczane w tym miejscu.

Odwiedź Portal Inteligentnych Wiosek ENRD i odkryj liczne inspirujące sieci oraz inicjatywy z obszaru całej Europy.

Chcesz regularnie otrzymywać aktualne informacje na temat inteligentnych wiosek? Napisz na adres smart-villages@enrd.eu, by wyrazić swoje zainteresowanie.

 

Przeglądaj wszystkie wydarzenia ujęte w ogólnym zagadnieniu "Inteligentne i konkurencyjne obszary wiejskie".