Długoterminowa wizja obszarów wiejskich

/file/25394_pllrtv_header.png

 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła, że Komisja opracuje długoterminową wizję obszarów wiejskich, która umożliwi im najlepsze wykorzystanie swojego potencjału oraz wesprze w stawianiu czoła ich unikalnym problemom, począwszy od zmian demograficznych, przez łączność i zagrożenie ubóstwem, a skończywszy na ograniczonym dostępie do usług. Należy tego dokonać w ścisłym porozumieniu z osobami zamieszkującymi obszary wiejskie, jak również z władzami lokalnymi i regionalnymi.

Oczekuje się, że proces opracowywania wizji doprowadzi do publikacji Komisji przed latem 2021 r. W jej przygotowaniu wezmą udział różne jednostki Komisji, w tym Wspólne Centrum Badawcze (JRC), a także wielu innych interesariuszy, a także zostaną uwzględnione szeroko zakrojone konsultacje społeczne i różne projekty badawcze finansowane w ramach programu „Horyzont 2020” i z wielu innych źródeł. 

Grupa tematyczna ENRD związana z długoterminową wizją dotyczącą obszarów wiejskich, #rural2040, będzie się składać z małych, ale celowo dobranych, zaangażowanych i świadomych grup interesariuszy z różnych części Europy. W ciągu roku poprzedzającego wydanie komunikatu odbędą się co najmniej cztery główne spotkania, przy czym pierwsze dwa spotkania zaplanowano na wrzesień i grudzień 2020 r. Członkowie grupy tematycznej mają zobowiązać się do uczestnictwa w przynajmniej tych dwóch pierwszych spotkaniach.

Celami grupy tematycznej są:

  1. Wniesienie wkładu i wzbogacenie działań prognostycznych, które mają zostać przeprowadzone w ramach długoterminowej wizji dotyczącej obszarów wiejskich we współpracy z JRC. Będzie to centralny temat dwóch pierwszych spotkań grupy tematycznej we wrześniu i grudniu 2020 roku.
  2. Pełnienie roli platformy lub węzła wymiany, omawianie i komunikowanie wyników różnych działań prowadzonych przez członków grupy tematycznej i innych kluczowych aktorów zaangażowanych w tworzenie długoterminowej wizji obszarów wiejskich.
  3. Poprawianie spójności i struktury dialogu, który będzie prowadzony między interesariuszami na temat długoterminowej wizji obszarów wiejskich w różnych częściach Europy.
  4. Umożliwianie szerszej komunikacji z interesariuszami i zachęcanie ich do trwałego zaangażowania się w dialog.
  5. Wniesienie wkładu w konferencję ENRD poświęconą długoterminowej wizji dotyczącej obszarów wiejskich (spodziewana wiosną 2021 r.).

Członkostwo w grupie tematycznej jest obecnie zamknięte. Kolejne dwa spotkania zaplanowano na 22–23 września i 2–3 grudnia 2020 r.

W odniesieniu do przyszłości – informacje o spotkaniach grup tematycznych oraz ich rezultatach będą regularnie zamieszczane na tej stronie.

Odwiedź Portal ENRD Długoterminowej wizji obszarów wiejskich i odkryj wiele inspirujących sieci oraz inicjatyw z obszaru całej Europy.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani jakimś konkretnym aspektem długoterminowej wizji dotyczącej obszarów wiejskich, prosimy o kontakt pod adresem rural-vision@enrd.eu.