Portal długoterminowej wizji obszarów wiejskich

Portal długoterminowej wizji obszarów wiejskich
ProcesGrupa tematyczna ENRD #Rural2040ZasobySzukaj inspiracjiWiadomościWydarzenia

W dniu 30 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła długoterminową wizję obszarów wiejskich UE, w której zidentyfikowała wyzwania i obawy, a także podkreśliła najbardziej obiecujące możliwości dostępne dla tych regionów.

W oparciu o poczynione prognozy oraz rozległe konsultacje przeprowadzone z obywatelami i innymi działaczami na obszarach wiejskich zawarto w Wizji propozycję Paktu ws. obszarów wiejskich oraz Planu działania UE na rzecz obszarów wiejskich, których celem są silniejsze, połączone ze sobą, odporne i dobrze prosperujące wsie europejskie.

Plan działania UE na rzecz obszarów wiejskich zawiera szereg fundamentalnych inicjatyw związanych z tymi czterema zagadnieniami. Wprowadzony zostanie również tzw. rural proofing, w ramach którego poważne decyzje polityczne UE będą analizowane przez pryzmat obszarów wiejskich. W strukturach Komisji powstanie obserwatorium obszarów wiejskich, które będzie usprawniało proces zbierania i analizowania danych dotyczących obszarów wiejskich oraz dostarczało informacje na potrzeby tworzenia polityki.

Przygotowywanie długoterminowej wizji obszarów wiejskich UE odbywało się z udziałem rozmaitych służb Komisji, takich jak Wspólne Centrum Badawcze (WCB), a także przy wsparciu Grupy tematycznej ENRD, i uwzględniało różne projekty badawcze finansowane z programu Horyzont 2020 oraz wielu innych źródeł. Sieć ENRD oraz krajowe sieci obszarów wiejskich współpracowały przy pozyskiwaniu wkładu zainteresowanych stron z obszarów wiejskich podczas szeregu warsztatów i wydarzeń. Wyniki tych działań zostały opisane w raporcie „Głos wsi”.

Jednym z kamieni milowych w opracowywaniu długoterminowej wizji obszarów wiejskich był Tydzień wizji obszarów wiejskich organizowany i wspierany przez ENRD. Sprawozdanie z wydarzenia oraz inne publikacje związane z Wizją obszarów wiejskich są dostępne tutaj.

Komisja Europejska uwzględniła długoterminową wizję obszarów wiejskich w Priorytecie 6 — Nowy impuls dla demokracji europejskiej na lata 2019–2024.