Proces

Portal długoterminowej wizji obszarów wiejskich
ProcesGrupa tematyczna ENRD #Rural2040ZasobySzukaj inspiracjiWiadomościWydarzenia

Potrzeba utworzenia długoterminowej wizji obszarów wiejskich została podkreślona w wytycznych politycznych prezydent von der Leyen oraz w listach, które otrzymali: wiceprzewodnicząca Šuica, komisarz Wojciechowski i komisarz Ferreira. Artykuł 174 TFUE wzywa UE do szczególnego uwzględniania m.in. obszarów wiejskich podczas promowania ogólnego harmonijnego rozwoju, umacniania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz niwelowania dysproporcji między poszczególnymi regionami.

W okresie od 7 września do 30 listopada 2020 r. Komisja przeprowadziła publiczne konsultacje w sprawie długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Zdaniem 50% respondentów infrastruktura jest najpilniejszą potrzebą obszarów wiejskich. Ok. 43% respondentów wymieniło również dostęp do podstawowych usług i udogodnień, takich jak woda i prąd oraz banki i urzędy pocztowe, jako pilną potrzebę na przestrzeni najbliższych 20 lat. Według respondentów atrakcyjność obszarów wiejskich będzie w dużej mierze zależała od dostępu do łączności cyfrowej (93%), podstawowych usług oraz usług elektronicznych (94%), a także poprawy klimatu i efektywności środowiskowej rolnictwa (92%).

W badaniu Eurobarometru z kwietnia 2021 r. ocenie poddano priorytety w ramach długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Wyniki badania przedstawiają się następująco: 79% respondentów poparło pomysł uwzględnienia przez UE obszarów wiejskich w decyzjach dotyczących wydatków publicznych; zdaniem 65% ankietowanych obszary lokalne i regiony powinny mieć możliwość decydowania o sposobie wydawania unijnych środków inwestowanych w obszary wiejskie; z kolei 44% osób uznało infrastrukturę transportową oraz połączenia za kluczową potrzebę obszarów wiejskich Europy.

Tydzień wizji obszarów wiejskich zorganizowany w marcu 2021 r. oraz późniejszy raport „Głos wsi” dostarczyły dalszych informacji na temat procesu rozwijania długoterminowej wizji obszarów wiejskich.