Ekologizacja gospodarki wiejskiej

„Ekologizacja gospodarki wiejskiej” to jeden z obszernych tematów poruszanych w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w okresie programowania 2014–2020.

Temat ten bezpośrednio łączy się z dwoma priorytetami unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich:

Priorytet 4: Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;

Priorytet 5: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Jak dotąd prace nad zagadnieniem ekologizacji gospodarki wiejskiej na lata 2014—2020 skupiają się na poniższych podtematach: