Gospodarka wodna i gruntowa

"Zrównoważone gospodarowanie wodami i gruntami" to jeden z tematów prac ENRD w ramach opracowania tematycznego "Ekologizacja gospodarki wiejskiej".

Punkt Kontaktowy ENRD wykonał prace analityczne trwające od września 2017 r. do lipca 2018 r., bazując na wcześniejszym opracowaniu ENRD zatytułowanym "Gospodarka wiejska oparta na efektywnym wykorzystaniu zasobów". Działania te objęły spotkania grupy tematycznej (GT), europejskie seminarium, arkusze informacyjne, studia przypadku i omówienia.

Wody i grunty należą do naturalnych zasobów stanowiących podstawowy budulec ekosystemów, a także sektorów rolnictwa i leśnictwa, które wspierają. Jeśli nie zostaną podjęte właściwe działania, obciążenie tych zasobów prawdopodobnie wzrośnie w rezultacie rozrastającej się populacji, ewoluującego zapotrzebowania na żywność oraz skutków zmian klimatycznych.

Wspólna polityka rolna (WPR), a w szczególności standardy wzajemnej zgodności i Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), pozostają kluczowym środkiem wspierającym prawidłowe gospodarowanie wodami i gruntami na terenach rolnych oraz leśnych. Jednakże należy dalej ulepszać projektowanie i wdrażanie PROW, aby w ten sposób wspierać bardziej zrównoważone praktyki w zakresie gospodarowania zasobami.

W tym kontekście grupa tematyczna ENRD przeanalizowała podejścia do ulepszania projektowania i wdrażania istniejących działań w ramach PROW. Opierając się na zbiorze studiów przypadku, GT sformułowała rekomendacje dotyczące najbardziej efektywnego wykorzystania PROW do rozwiązywania problemów związanych z gospodarowaniem wodami i gruntami.

GT skupiła się na następujących trzech zagadnieniach zdefiniowanych przez jej członków:

  • Płatności uzależnione od wyników (RBPS);
  • Podejścia bazujące na współpracy i zaangażowaniu różnych podmiotów;
  • Plany zarządzania składnikami odżywczymi.