Przejście do ekologicznej gospodarki

Polityka rozwoju obszarów wiejskich ma do odegrania kluczową rolę we wspieraniu przejścia na gospodarkę ekologiczną, czyli taką, w ramach której rozwój gospodarczy odbywa się w harmonii ze zrównoważonym rozwojem społecznym i ekologicznym. Więcej na ten temat znajdziesz w numerze 23 Przeglądu Obszarów Wiejskich UE.

Definicja Gospodarki ekologicznej

„Gospodarka, która w dłuższej perspektywie prowadzi do polepszania warunków życia człowieka oraz zmniejszania nierówności, nie narażając przy tym przyszłych pokoleń na poważne zagrożenia dla środowiska oraz niedostatki ekologiczne”.

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP)

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) mogą wspierać niskoemisyjne, wydajne pod względem zasobów i społecznie sprawiedliwe inwestycje na obszarach wiejskich, jak również zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi w najróżniejszych sektorach gospodarki.

Pełne przejście na gospodarkę ekologiczną będzie oznaczało wdrożenie aktualnych dobrych praktyk na znacznie większą skalę, niż ma to obecnie miejsce w państwach członkowskich Unii, oraz przyjęcie nowych sposobów myślenia i pracy na wszystkich terytoriach. Konieczne będzie stymulowanie i wspieranie współpracy, innowacyjności, przedsiębiorczości obszarów wiejskich oraz transferu wiedzy.

Duże znaczenie będzie miało również planowanie łączenia środków PROW w pakiety wspierające zintegrowane programy w celu osiągania konkretnych rezultatów, a także stosowanie instrumentów finansowych, a w szczególności analizowanie ich potencjału wspierania małych inwestycji na poziomie lokalnym.