Efektywne gospodarowanie zasobami

„Efektywne gospodarowanie zasobami” to jeden z tematów, nad którym pracuje ENRD w ramach opracowania tematycznego „Ekologizacja gospodarki wiejskiej”. Skupia się ono na skutecznym i wydajnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, zwłaszcza wodą i glebami.

Efektywne gospodarowanie zasobami jest kluczowe dla minimalizowania skutków zmian klimatycznych i działań adaptacyjnych oraz dla długoterminowego funkcjonowania rolnictwa i leśnictwa. Zakomunikowano to na skalę światową w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ i na skalę europejską w Deklaracji Cork 2.0.

W tym kontekście praca ENRD nad tym tematem uwzględniała spotkania odpowiedniej grupy tematycznej (GT), europejskie seminarium, nadchodzące wydania Przeglądu Obszarów Wiejskich UE, broszurę projektu EFRROW, arkusze informacyjne i studia przypadku.

Grupa tematyczna ENRD, złożona z ekspertów i praktyków, wymieniała doświadczenia na temat dobrych praktyk i podejść do:

  • poprawy jakości gleb i wód poprzez wydajne gospodarowanie glebami i składnikami odżywczymi;
  • poprawy wydajności użycia wody, aby zmniejszyć obciążenie systemów wodnych i zwiększyć dostępność wody;
  • pochłaniania dwutlenku węgla i ochrony węgla w glebach.

Europejskie seminarium, które zgromadziło strony zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, podkreśliło kluczową rolę unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich i jej wdrażania dla osiągnięcia celów efektywnego gospodarowania zasobami. Strategiczne wykorzystanie i połączenie odpowiednich działań Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) może dać nam szereg narzędzi i możliwości, oferując elastyczne podejścia dostosowane do odmiennych kontekstów i potrzeb europejskich obszarów wiejskich.

Co więcej, wydarzenie to podkreśliło potencjał komplementarności z innymi politykami i rodzajami interwencji (np. systemy promujące zrównoważone zarządzanie zasobami i podejścia oparte na wynikach). W tym sensie budowanie prawdziwie zrównoważonej i zasobooszczędnej gospodarki wiejskiej wymaga zainteresowania wielu interesariuszy, w tym podmiotów z całego łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych, od rolników i konsumentów po decydentów.

 

EAFRD Projects Brochure on ‘Resource-Efficient Rural Economies

EU Rural Review 25 on 'Resource Efficiency'

Browse through all events under the broader topic ‘Greening the Rural Economy’.