Biogospodarka i działania w dziedzinie klimatu na obszarach wiejskich

Biogospodarka to jedno z zagadnień, nad którymi aktualnie pracuje ENRD w ramach opracowania tematycznego „Ekologizacja gospodarki wiejskiej”.

Od września 2018 r. do lipca 2020 r. działała Grupa tematyczna (GT), której praca była związana z tym zagadnieniem.

Od lipca 2018 r. do lipca 2019 r. grupa skupiała się na "Popularyzowaniu biogospodarki". GT przeanalizowała różne elementy zrównoważonych pod względem środowiskowym wiejskich łańcuchów osiągania wartości w obrębie biogospodarki, ich potencjał tworzenia nowych miejsc pracy, pobudzania wzrostu oraz włączenia, a także metody ich promowania, w szczególności poprzez wykorzystanie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Tematem prac GT w okresie   od lipca 2019 r. do lipca 2020 r. była  "Biogospodarka i działania w dziedzinie klimatu na obszarach wiejskich". GT przeanalizowała rodzaje działań w obrębie wiejskich łańcuchów osiągnia wartości biogospodarki, które zapewniły największe korzyści dla klimatu. Grupa określiła metody wspierania takich działań używanych obecnie oraz w przyszłości poprzez stosowne interwencje w ramach planów strategicznych WPR  po roku 2020 r.

GT wnosi wkład w unijną strategię i plan działania w dziedzinie biogospodarki objegowej poprzez umożliwianie wymiany wiedzy na temat zrównoważonych metod wdrażania biogospodarki na obszarach wiejskich oraz analizowanie najlepszych sposobów wykorzystania wsparcia z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i innych instrumentów finansowych. GT dąży również do promowania synergii pomiędzy nowymi strategiami biogospodarki na poziomie krajowym i regionalnym, a także priorytetami WPR dotyczącymi klimatu.

Informacje o spotkaniach grup tematycznych oraz ich rezultatach będą regularnie zamieszczane w tym miejscu.

Zapraszamy do Portalu Biogospodarki Wiejskiej ENRD poświęconego istotnym zagadnieniom polityki  oraz inspirującym projektom z całej Europy.