Biogospodarka i działania w dziedzinie klimatu na obszarach wiejskich

Biogospodarka to zagadnienie, nad którym aktualnie pracuje ENRD w ramach opracowania tematycznego „Ekologizacja gospodarki wiejskiej”.

We wrześniu 2018 r. uruchomiona została Grupa Tematyczna (GT), której prace dotyczą tego zagadnienia.

Od lipca 2018 r. do lipca 2019 r. grupa skupiała się na „Popularyzowaniu biogospodarki”. GT przeanalizowała różne elementy zrównoważonych pod względem środowiskowym wiejskich łańcuchów wartości w obrębie biogospodarki, ich potencjał tworzenia nowych miejsc pracy, pobudzania wzrostu oraz inkluzji, a także metody ich promowania, w szczególności poprzez wykorzystanie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Tematem prac GT na okres od lipca 2019 r. do lipca 2020 r. będzie „Biogospodarka i działania w dziedzinie klimatu na obszarach wiejskich”. GT przeanalizuje rodzaje działań w obrębie wiejskich łańcuchów wartości biogospodarki, które zapewniają największe korzyści dla klimatu. Grupa określi metody wspierania takich działań obecnie oraz w przyszłości poprzez stosowne interwencje w ramach planów strategicznych WPR na okres po 2020 r.

GT wnosi wkład w unijną strategię i plan działania w dziedzinie biogospodarki okrężnej poprzez umożliwianie wymiany wiedzy na temat zrównoważonych metod wdrażania biogospodarki na obszarach wiejskich oraz analizowanie najlepszych sposobów wykorzystania wsparcia z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i innych instrumentów finansowych. GT dąży również do promowania synergii pomiędzy nowymi strategiami biogospodarki na poziomie krajowym i regionalnym, a także priorytetami WPR dotyczącymi klimatu.

Informacje o spotkaniach grup tematycznych oraz ich rezultatach będą regularnie zamieszczane w tym miejscu.

Chcesz zostać członkiem grupy tematycznej? Zgłoszenia prosimy kierować tutaj.

Zapraszamy do Portalu Biogospodarki Wiejskiej ENRD poświęconego istotnym politykom oraz inspirującym projektom z całej Europy.