dsp_decreas_text dsp_increase_text

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ

Δημόσια αγαθά και δημόσια παρέμβαση στην Γεωργία

Τα δημόσια αγαθά και οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες σε όλους και μπορούν να απολαμβάνονται από κοινού. Εξ ορισμού, αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες συνήθως δεν παραδίδονται μέσω των μηχανισμών της αγοράς. Παραδείγματα δημόσιων αγαθών που παρέχονται μέσω της γεωργίας είναι: η βιοποικιλότητα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τα τοπία και φυσικοί πόροι όπως το νερό και τα εδάφη. Επιπλέον, η γεωργία έχει επίδραση σε οικονομικά και κοινωνικά δημόσια αγαθά, όπως η ανάπτυξη δραστήριων και ευημερουσών αγροτικών κοινοτήτων.

Σήμερα, με δεδομένες τις μεγάλες τεχνολογικές και τεχνικές μεταβολές που βίωσε η γεωργία (που περιλαμβάει την εντατικοποίηση της χρήσης γης και την εγκατάλειψη των οριακών καλλιεργήσιμων εδαφών), η παροχή δημόσιων αγαθών δεν μπορεί να θεωρείται πλέον δεδομένη. Απαιτείται πολιτική δράση για να αντισταθμίσει αυτές τις εξελίξεις και να αποφευχθεί, π.χ., η συνεχής μείωση πολλών ειδών και οικοτόπων, η λειψυδρία, οι δασικές πυρκαγιές, η διάβρωση του εδάφους, καθώς και η φυγή του πληθυσμού από τα αγροτικά προς τα αστικά κέντρα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης έχουν ένα σημαντικό δυνητικό ρόλο για να συμβάλλουν στην παροχή δημόσιων αγαθών ο οποίος αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από το ευρύ κοινό.

Η Θεματική Ομάδα Εργασίας 3 σχετικά με τα «Δημόσια Αγαθά και τη Δημόσια Παρέμβαση» δημιουργήθηκε στις αρχές του 2009 με σκοπό την αντιμετώπιση του ζητήματος των «δημόσιων αγαθών» και για να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ συμβάλει σε αυτό. Η ΘΟΕ3 αποτελούμενη από εθνικούς εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους ΜΚΟ και υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης – ΓΔ ΓΕΩ) υποστηρίχθηκε από τις αναλυτικές εργασίες ειδικών επιστημόνων.

Ένα σεμινάριο πορισμάτων πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2010. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε μια μεγαλύτερη ομάδα ενδιαφερομένων, και να αποσαφηνιστεί η έννοια των Δημόσιων Αγαθών σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Επίσης επέδειξε ότι το εννοιολογικό πλαίσιο των δημόσιων αγαθών παρέχει κοινό έδαφος για συζητήσεις σχετικά με την ΚΓΠ και την Αγροτική Ανάπτυξη.

Βασικά συμπεράσματα

Ορισμένα βασικά συμπεράσματα της ΘΟΕ περιλαμβάνουν:

 • Η αγροτική ανάπτυξη, ως μέρος της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, προσφέρει μια σειρά αποτελεσματικών μέτρων για την ενθάρρυνση της εφαρμογής των περιβαλλοντικά υγειών συστημάτων καλλιέργειας, των πρακτικών διαχείρισης καθώς και των επενδύσεων που ευνοούν την παροχή των δημόσιων αγαθών.
 • Κάποια από αυτά τα μέτρα, ιδίως τα γεωργοπεριβαλλοντικά, δημιουργούν θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τις αγροτικές δραστηριότητες, τονώνοντας την απασχόληση, τον τουρισμό και την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας.
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των διαχειριστών της γεωργίας, όπως η κατάρτιση σε τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης ή οι συμβουλές για την αειφόρο χρήση των πόρων, αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική στο να προκαλέσουν αλλαγή στη συμπεριφορά τους.
 • Απαιτείται προσοχή για το σχεδιασμό των μέτρων που πρέπει να επιλέγονται και να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική, αποδοτική και διαφανής εφαρμογή των μέτρων αυτών, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης ενός λειτουργικού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης.
 • Το πιο σημαντικό μέτρο πολιτικής, που συμβάλει στην παροχή περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών στο πεδίο της γεωργίας, είναι τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, που ενθαρρύνουν τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τη χρήση περιβαλλοντικά υγιών αγροτικών πρακτικών. Η επιτυχία του μέτρου έγκειται στην ευελιξία του και στη δυνατότητά του να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

Κύριες αναφορές

 • Έκθεση Κατάστασης ΘΟΕ3 – Νοέμβριος 2010 [PDF ]
 • Εννοιολογικό Πλαίσιο ΘΟΕ3 [PDF ]
 • Τελική Έκθεση ΘΟΕ3 [PDF ]

Διάδοση των αποτελεσμάτων

 • Φυλλάδιο ΘΟΕ3 [PDF ]

 • Ενώ είναι κατ' ουσίαν «τεχνική» ως προς το περιεχόμενο της, η συγκεφαλαιωτική έκθεση απευθύνεται σε ένα στοχευμένο κοινό, με σκοπό να παρουσιάσει τα πορίσματα της ΘΟΕ 3 με πιο συνοπτικό τρόπο, έτοιμα προς χρήση. [PDF ]

 • Φυλλάδιο για τα Δημόσια Αγαθά και τη Δημόσια Παρέμβαση στον τομέα της γεωργίας [PDF ]

 • Παρουσίαση Power Point με θέμα «Δημόσια αγαθά και δημόσια παρέμβαση στον τομέα της γεωργίας [PPT ](*) + [PDF ]

(*) Παρακαλώ σημειώστε ότι το αρχείο προστατεύεται από περαιτέρω επεξεργασία. Για να το χρησιμοποιήσετε απλά ανοίξτε το (διπλό κλικ) και κάντε κλικ στο κουμπί «μόνο για ανάγνωση».

Σχετικές πληροφορίες

 • ΘΟΕ1: Στόχευση των αγροτικών εδαφικών ιδιαιτεροτήτων και αναγκών
 • ΘΟΕ2: Σύνδεσμοι μεταξύ της γεωργικής και της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας
 • ΘΟΕ4: Μηχανισμοί Παράδοσης της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ