dsp_decreas_text dsp_increase_text

Místní potraviny a krátké dodavatelské řetězce

 

Na důležitost potravin v tématu rozvoje venkova v EU upozorňuje Evropská komise v návrhu podpora důležitosti zemědělských produktů. Návrhy na aktualizaci této politiky byly předloženy v roce 2011, kde upozorňují na skutečnost, že „EU vlastní kulinářské dědictví obrovské rozmanitosti, které by mělo být plně zužitkováno.“

Partnerské přístupy k posílení místních potravinářských trhů se ukázaly být účinnými nástroji pro rozvoj venkova. Výsledky těchto místních potravinářských projektů mohou pomoci podpořit hlavní priority venkovské ekonomiky pozitivním způsobem. Například tím, že pracují společně, mohou podniky, které se účastní místních potravinářských projektů najít nové způsoby, jak prodávat více svých produktů a přitáhnout nové typy zákazníků. Mezi místním odvětvím zemědělství, cestovního ruchu a zásobování potravinami je možné iniciovat mnohem užší propojení.

Mimo jiné, konzumace místních potravinářských výrobků v zemědělských oblastech vede ke snížení objemu přepravy potravin. To může znamenat ekonomické, ekologické a sociální výhody, jako je úspora nákladů na dopravu, nižší emise, nižší opotřebení venkovských silnic, snížení dopravních zácp a související zlepšení bezpečnost silničního provozu.

Krátké dodavatelské řetězce mohou generovat různé další výhody pro venkovské podniky. Například, snížení počtu podniků zapojených v dodavatelském řetězci mezi výrobcem suroviny a konečným zákazníkem může zvýšit podíl na konečné ceně získané pro ty, kteří pracují na výrobě produktu. Menší podíl finanční úspory je možné také poskytnout konečnému zákazníkovi a každému to také zjednodušuje odpověď na otázku, odkud suroviny pocházejí. Přímý prodej (od původního výrobce až ke konečnému zákazníkovi) jsou nejkratšími dodavatelskými řetězci.

Finanční opatření členských států programů pro rozvoj venkova (PRV) obsahují možnosti pro umožnění krátkých dodavatelských řetězců. Tyto jsou relevantní pro zemědělsko-potravinářský sektor a mohou se uplatnit i pro ostatní venkovské podniky.

Důraz na podporu místních potravinářských a krátkých dodavatelských řetězců se bude zvyšovat i v příštím programovém období politiky rozvoje venkova (2014-2020) a nové programy rozvoje venkova pro toto období mohou obsahovat specializované podprogramy schopné cílené financování dalších Programů pro rozvoj venkova v těchto typech projektů rozvoje venkova. Informace o těchto návrzích lze nalézt v následující publikaci ENRD:

Stručný průvodce návrhů Evropské komise pro rozvoj venkova v EU po roce 2013 [PDF ]

Další informace o vývoji politiky EU na podporu místních potravinářských a krátkých dodavatelských řetězců lze nalézt na webových stránkách konference pořádané Evropskou komisí v dubnu 2012 propagující „Místní zemědělství a krátké potravinářské řetězce“. Chcete-li zobrazit informace o této důležité konferenci politiky EU týkající se budoucnosti politiky rozvoje venkova, klikněte zde.

Další informační zdroje:

  • Zajímavá studie na téma krátkých dodavatelských řetězců byla vypracovaná italskou celostátní sítí pro venkov NRN [PDF ].
  • Nahlédněte do brožury sítě pro rozvoje venkova (ENRD) o potravinářských projektech podporovaných z EAFRD pro příklady akcí místních potravinových a krátkých dodavatelských řetězců [PDF ].