dsp_decreas_text dsp_increase_text

Milieu

Milieudiensten

De rol van milieudiensten in de plattelandsontwikkeling van de EU

De tweede pijler van het GLB, die betrekking heeft op plattelandsontwikkeling, bevat zeer omvangrijke bepalingen voor het welzijn van het milieu. Deze bepalingen helpen het tij te keren voor wat betreft de uitdagingen met betrekking tot biodiversiteit, de uitstoot van broeikasgassen, bodem- en waterkwaliteit en landschapsbehoud.

Meer specifiek luidt de doelstelling van as 2 van de ELFPO-verordening: „het verbeteren van het milieu en het platteland, het bieden van maatregelen om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en te verbeteren, alsmede het in stand houden van landbouw- en bosbouwsystemen met een hoge natuurwaarde en het behoud van het cultuurlandschap van de Europese plattelandsgebieden.” Het belang van milieuverbetering met behulp van het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU blijkt uit het feit dat:

  • het voorgestelde minimale financieringspercentage voor as 2 25% bedraagt (vergeleken met 10% voor Assen 1 en 3);
  • de agromilieumaatregel (maatregel 214) de enige verplichte maatregel is en daarom wordt toegepast in alle 88 POP's van de EU.

Focusgroep inzake de levering van milieudiensten

De focusgroep, die werd gelanceerd in december 2011 en afgerond begin 2013, stelde kritieke aspecten voor de maximalisatie van de levering van milieudiensten vast en bood een reeks aanbevelingen aan voor het ontwerp en de tenuitvoerlegging van de toekomstige generatie plattelandsontwikkelingsprogramma’s (2014-2020). Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op gegevens die afkomstig zijn uit de huidige ervaringen (47 voorbeelden van 15 lidstaten), verschillende uitvoeringsbenaderingen en succesfactoren, alsook uit bezoeken op het terrein en een reeks besprekingen met belanghebbenden op het gebied van milieu in de hele EU.

Resultaten:

Samenvatting van het eindverslag: Eindverslag van de focusgroep inzake de levering van milieudiensten
[PDF ]

Thematische werkgroep 3: Collectieve goederen en overheidsinterventie

Een belangrijk initiatief van het ENPO dat rechtstreeks verband houdt met de milieudiensten is Thematische werkgroep 3 betreffende „Collectieve goederen en overheidsinterventie”. Klik hier voor meer informatie.

Thematische werkgroep 4: Collectieve aanpak van agromilieuregelingen

In april 2011 bracht de TWG4-workshop deskundigen samen met specifieke ervaring op het gebied van het ontwerpen van en het overwinnen van uitdagingen die inherent zijn aan de uitvoering van een collectieve aanpak van agromilieuoperaties. [PDF en]

Herfstconferentie Cedia 2010: Stand van zaken van de GLB-maatregel betreffende „agromilieubetalingen” in de EU.

Tijdens de herfstconferentie van Cedia in Brussel op 30 september en 1 oktober 2010 heeft het ENPO-contactpunt een presentatie gegeven over de „Stand van zaken van de GLB-maatregel betreffende „agromilieubetalingen” in de Europese Unie”. [PDF en]

Overige relevante informatie

Informatie over de voortgang van alle maatregelen van de POP’s, inclusief maatregelen die verband houden met de milieudiensten, kunt u hier vinden.

In de POP-projectdatabank van het ENPO kunt u talloze projectvoorbeelden vinden die betrekking hebben op het verlenen van Milieudiensten. Klik hier om naar de POP-projectdatabank te gaan.