dsp_decreas_text dsp_increase_text

Prostředí

Změna klimatu

Úvod

Změna klimatu představuje jak hrozby, tak i příležitosti pro zemědělství, lesnictví a venkovské sektory v oblastech Evropy. Klikněte zde pro další informace o změně klimatu a zemědělství.

Programy pro rozvoj venkova (PRV) na regionální a národní úrovni poskytují důležitou podporu v pomoci řešit jak příčiny, tak i důsledky klimatických změn. Před kontrolou stavu „Health Check“ společné zemědělské politiky (SZP) a evropského plánu hospodářské obnovy (EERP) v roce 2008, původní PRV pro plánování rozmezí let 2007-13 období zahrnoval širokou škálu opatření, která přímo a nepřímo těžila ze všech tří hlavních dimenzí boje proti změně klimatu, tj. snižování, přizpůsobování a obnovování zdrojů energie.

Přidělení dodatečných finančních prostředků k boji proti změně klimatické činnosti vyplývajícího z kontroly stavu SZP Health Check a Plánu evropské hospodářské obnovy, a následné změny PRV, přispívají k dalšímu snížení emisí skleníkových plynů činností evropského zemědělství. Zvýšení rozpočtu Programu rozvoje venkova posílí boj proti změně klimatu a také zvýší schopnost venkova Evropy vypořádat se s dopady změny klimatu.

Prověrka byla provedena v síti pro rozvoje venkova v roce 2010 a měla za úkol zjistit, jak se s otázkou změny klimatu vypořádají ostatní členské státy programu rozvoje venkova. Výsledky z této prověrky jsou k dispozici níže v souhrnných listech pro každý členský stát.

Souhrnná zpráva pro všech 27 členských států je také k dispozici.

View video

 

ZeměProfil
Souhrnná zpráva
Flag of Austria Rakousko [ PDF ]
Flag of Belgium Belgie [ PDF ]
Flag of   Bulgaria Bulharsko [ PDF ]
Flag of Cyprus Kypr [ PDF ]
Flag of Czech   Republic Česká republika [ PDF ]
Flag of Denmark Dánsko [ PDF ]
Flag of Estonia Estonsko [ PDF ]
Flag of Finland Finsko [ PDF ]
Flag of France Francie [ PDF ]
Flag of Germany Německo [ PDF ]
Flag of Greece Řecko [ PDF ]
Flag of Hungary Maďarsko [ PDF ]
Flag of Ireland Irsko [ PDF ]
Flag of Italy Itálie [ PDF ]
Flag of Latvia Lotyšsko [ PDF ]
Flag of   Lithuania Litva [ PDF ]
Flag of   Luxembourg Lucembursko [ PDF ]
Flag of Malta Malta [ PDF ]
Flag of The   Netherlands Holandsko [ PDF ]
Flag of Poland Polsko [ PDF ]
Flag of   Portugal Portugalsko [ PDF ]
Flag of Romania Rumunsko [ PDF ]
Flag of   Slovekia Slovensko [ PDF ]
Flag of   Slovenia Slovinsko [ PDF ]
Flag of Spain Španělsko [ PDF ]
Švédsko [ PDF ]
Flag of the   United Kingdom Velká Británie [ PDF ]