dsp_decreas_text dsp_increase_text

Podnikání

Financování venkova

Omezený přístup k finanční podpoře včetně úvěrů a rizikového kapitálu jsou jedny z nejdůležitějších překážek ve venkovském podnikání a rozvoji venkovských podniků v celé Evropské unii (EU). „Finanční výluka“ venkovských podniků byla důkladně zdokumentována v průběhu posledních let a je přičítána kombinaci celého hospodářství a specifických faktorů venkova.

Aktivity Sítě pro rozvoje venkova (ENRD)

Pracovní skupina financování venkova (RFTF) Sítě pro rozvoje venkova (ENRD) byla zahájena v dubnu 2011 během 11. setkání NRN pořádaného v Bad Schandau, Německo (klikněte zde pro další podrobnosti).

RFTF je společná akce organizovaná v rámci NRN tematické iniciativy podnikání venkova. Obecným cílem této tematického iniciativy je identifikovat a podporovat životaschopné strategie a akce s cílem reagovat na hospodářské změny ve venkovských oblastech.

RFTF provedla předběžné zhodnocení stávajících venkovských finančních nástrojů v květnu a červnu 2011 a výsledky byly prezentovány na semináři v Bruselu dne 29. června 2011. Aktualizované zprávy o pokroku s RFTF (Interim Report) a plán akcí pro další práci byl představen v průběhu 13. zasedání NRN v Haagu, Holandsko, dne 10. listopadu 2011 - (další podrobnosti zde).

Závěrečná zpráva [PDF ] o tematické skupině podnikání venkova ENRD: Financování venkova se zaměřuje se na příležitosti k financování venkova pro malé a střední podnikatele a navazuje a integruje výsledky průběžné zprávy o ENRD tematické skupiny pro rozvoj venkova: Financování venkova, shrnuto kontaktním místem ENRD v říjnu 2011.

Výsledky závěrečné zprávy a zároveň diskuse o současných a budoucích legislativních návrzích týkajících se technických finančních mechanismů byly prezentovány v průběhu 14. NRN setkání pořádané v řecké Soluni dne 2. února 2012. (Klikněte zde pro další podrobnosti).

Seminář na téma „Usnadnění přístupu k financím pro rozvoj mikro-podniků venkova“ zorganizovala lotyšské NRN s podporou kontaktního místa sítě pro rozvoje venkova ve čtvrtek 28. června 2012 v lotyšské Rize. (Klikněte zde pro další podrobnosti).

Hlavním cílem tohoto semináře je dát dohromady různé zainteresované strany s určitým zájmem o přístup ke kreditu ve venkovských oblastech. Tento seminář poskytne jedinečnou příležitost zapojit se do dalších diskusí, které pomohou při určování způsobů, jak zlepšit stávající a budoucí pravidla pro finanční inženýrství.

Co bude dál…. Workshop koordinačního výboru pro finanční inženýrství – pátek 26. října 2012)

Cílem workshopu je zvýšit povědomí mezi zúčastněnými stranami rozvoje venkova PRV o možnostech a důvodech pro vytvoření a využívání nástrojů finančního inženýrství s cílem obohatit potenciál Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova Evropy.

Prezentace a diskuse se bude opírat o zkušenosti různých fondů EU /politik a vyzdvihne klíčová ponaučení manažerů koordinujících finanční nástroje na lokální, regionální a národní úrovni. Seminář bude rovněž poskytovat aktuální informace o ustanovení těchto finančních nástrojů v rámci společného strategického rámce (CSF), včetně vzniklých změn v předpisech a jejich budoucího užití.

Pozor! Brzy bude k dispozici......

EU venkovský přehled Edice 13. „Finanční nástroje rozvoje venkova: Nové možnosti pro řešení hospodářské krize“

Základní informace a odkazy

Pro více informací klikněte zde