Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD)

Klaster tematyczny KSOW ds. CLLD

"...narzędzie angażujące obywateli na poziomie lokalnym w celu sprostania wyzwaniom społecznym, środowiskowym i gospodarczym..."

W wydanym w dniu 29 kwietnia 2013 r. przez Komisję Europejską Wspólnotowym Przewodniku nt. CLLD stwierdza się, że:

„Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) jest narzędziem służącym do angażowania obywateli na poziomie lokalnym w celu znajdowania rozwiązań dla społecznych, środowiskowych i gospodarczych wyzwań, z którymi musimy się współcześnie zmierzyć. CLLD jest podejściem, które wymaga czasu i wysiłku, ale względnie niewielkich inwestycji finansowych. Może on mieć znaczący wpływ na ludzkie życie, gdyż wspiera powstawanie nowych pomysłów oraz wspólne zaangażowanie w ich realizowanie w praktyce.”

Klasterem tematyczny KSOW nt. CLLD kieruje i koordynuje Węgierską Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (HNRN). Jako inicjatywa tematyczna KSOW, klaster CLLD stanowi przede wszystkim forum wymiany wiedzy pomiędzy krajowymi sieciami obszarów wiejskich (KSOW). Jednakże ze względu na duże zainteresowanie CLLD, do klastera dołączyć również inni interesariusze, tacy jak instytucje zarządzające, agencje płatnicze i LGD. Dalsze szczegółowe informacje na temat celów, proponowanej metodologii i planowanych działań klastera tematycznego nt. CLLD zamieszczono w „Dokumencie roboczym klastera CLLD” [PDF en].

Klaster CLLD zmierza do:

  • wzmocnienia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy kluczowymi interesariuszami;
  • wsparcia procesu koncentrowania i zwiększania efektywności sieci (oraz unikania duplikowania prac) w rozumieniu możliwych form i działań w ramach CLLD (np. poprzez wspólne badania);
  • stworzenia praktycznych narzędzi i wytycznych, które mogłyby pomóc KSOW i innym interesariuszom we wdrażaniu CLLD;
  • określenia potrzeb i braków w informacjach, które wspierałyby proces tworzenia wytycznych w zakresie CLLD oraz innych strategicznych dokumentów.

Klaster CLLD został utworzony podczas 18. posiedzenia KSOW, które odbyło się w Tomar, w Portugalii, w dniu 6 czerwca 2013 r. (zapoznaj się z podsumowaniem rezultatów tego wydarzenia: Utworzenie klastera CLLD, Portugalia, 13 czerwca).


CLLD znajduje się w centrum dyskusji politycznych nad kolejnym okresem programowania polityki rozwoju obszarów wiejskich i polityki spójności, a także został zidentyfikowany przez ENRD jako kluczowy obszar zainteresowania dla interesariuszy obszarów wiejskich.[PDF en]
W ramach przygotowań do utworzenia klastera tematycznego KSOW nt. CLLD, czerwcu 2013 r. opracowano raport „mapujący” [PDF], który przedstawiał bieżącą sytuację w zakresie wdrażania CLLD w państwach członkowskich. [PDF en]

Aby uzyskać więcej informacji na temat CLLD i odnośnych dokumentów można znaleźć na stronie Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD)