dsp_decreas_text dsp_increase_text

Přehled politiky rozvoje venkova

Realizace programu

Realizace programu pro rozvoj venkova (PRV) spadá na prvním místě do odpovědnosti řídících orgánů členských států (ŘO). Některé členské státy mají jen jeden PRV, zatímco jiné mají řadu regionálních PRV. Všechny PRV jsou založeny na principu stejného rámce čtyř os, které jsou doplněny skupinami opatření. Pokud si chcete přečíst více o osách PRV a těchto opatřeních, klikněte zde.

Přístup příjemců finančních prostředků přidělených na jednotlivé opatření PRV je ve všech případech stanoven kritérii způsobilosti. Tato kritéria zohledňují konkrétní místo nebo například velikost farmy. Pro mnoho opatření PRV jsou také definovány kritéria výběru. Kritéria způsobilosti a výběru jsou důležitá, neboť umožňují cílené financování, které splňuje cíle PRV.

Ve většině případů žádají potenciální příjemci o financování vztahující se k jednomu nebo více specifickým opatřením PRV. Tyto žádosti se následně posuzují a pokud jsou úspěšné, získá žadatel finanční podporu v souladu s podmínkami dohodnutými s příslušným orgánem. Přesný způsob realizace se liší členský stát od členského státu a také v závislosti od různých druhů opatření.

Více informací o realizaci PRV

Analytické práce sítě pro rozvoje venkova se zaměřují na lepší pochopení realizace PRV s cílem pozitivně informovat.

Pro více informací o hlavních zajímavých tématech sítě pro rozvoje venkova klikněte zde.

Pro více informací o širších (nebo horizontálních) realizačních tématech klikněte zde.

Monitorování a hodnocení

Rámec společného monitorování a hodnocení (CMEF) poskytuje samostatné reference pro monitorování a hodnocení všech intervencí PRV na programové období 2007-2013. CMEF je základem pro zlepšení výkonnosti, zajišťuje odpovědnost a hodnocení výsledků ve srovnání se stanovenými cíli. CMEF je definován v řadě dokumentů vypracovaných Evropskou komisí na základě dohody členských států.

Více informací o monitorování a hodnocení můžete najít prostřednictvím následujícího odkazu:
https://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm

Sledování vývoje realizace

V každém členském státě sleduje řídící orgán a monitorovací výbor každý jednotlivý PRV prostřednictvím finančních výstupů a výsledkových ukazatelů.

Každý řídící orgán zašle Evropské komisi výroční zprávu o pokroku v realizaci PRV do 30. června. Výroční zprávy o činnosti obsahují:

  • tabulku vykazující finanční realizaci PRV s uvedením prostředků vyplacených příjemcům v průběhu kalendářního roku za každé opatření
  • monitorovací tabulky, které obsahují kvantitativní informace založené na běžných výstupech a výsledkových ukazatelích

Evropská komise zaznamenává všechny údaje ze sledování v rámci Informačního systému rozvoje venkova (RDIS).

Sít pro rozvoje venkova (ENRD) přispívá k ověřování monitorovaných ukazatelů a vytváří informační listy, které poskytují obraz o tom, jak realizace probíhá podle členských států a podle PRV, stejně jako i pro většinu jednotlivých opatření. Chcete-li nahlédnout do nejaktuálnějších přehledu stavu realizace, klikněte zde

Hodnocení

Více informací o hodnocení a CMEF obecně najdete na webových stránkách Evropské sítě pro hodnocení.