dsp_decreas_text dsp_increase_text

Επισκόπηση της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης

Εισαγωγή

Η σημασία της αγροτικής ανάπτυξης

Με πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της ΕΕ να ζει εκτός των πόλεων και με τις αγροτικές περιοχές να αντιπροσωπεύουν το 90% του εδάφους των 27 Κρατών Μελών, η αγροτική ανάπτυξη είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας πολιτικής. Η γεωργία και η δασοκομία παραμένουν σημαντικές για τη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ καθώς επίσης και μια πλατφόρμα για την οικονομική διαφοροποίηση στις αγροτικές κοινότητες.

Οι κύριοι στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ έχουν παραμείνει σταθεροί με το πέρας των ετών, αλλά οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις έχουν οδηγήσει σε αλλαγές στα μέσα που χρησιμοποιούνται. Αρχικά, τα στοιχεία της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης ενσωματώθηκαν στην ΚΓΠ. Μια ξεχωριστή και συγκεκριμένη πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ κατέστη λειτουργική το 2000 όταν η ΚΓΠ αναδιοργανώθηκε σε δύο πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ καλύπτει τις άμεσες πληρωμές και τα μέτρα της αγοράς και ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ τα πολυετή Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Οι δύο πυλώνες της ΚΓΠ είναι συμπληρωματικοί.

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης έχει προσαρμοστεί και εξελίχθηκε από την ίδρυσή της, ώστε να αντικατοπτρίζει τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έμφασή της στην επένδυση στην επιτυχία έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς αγρότες να μάθουν νέες τεχνικές, να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις τους και να πραγματοποιήσουν μια σημαντική αναδιάρθρωση, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους.

Επιπλέον, οι ιδιαίτερα ουσιαστικές παροχές για το καλό του περιβάλλοντος βοηθούν στην αναστροφή του κλίματος αναφορικά με τις προκλήσεις της βιοποικιλότητας, τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, την ποιότητα του εδάφους και του νερού και την διατήρηση του τοπίου. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης έχει αγκαλιάσει επίσης την ανάγκη στήριξης των διαφορετικών τύπων δημιουργίας εργασίας και την παροχή βασικών υπηρεσιών στην ύπαιθρό μας. Αυτά συμβάλλουν στην προώθηση της ποιότητας ζωής, η οποία αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας για την διατήρηση των προσοδοφόρων αγροτικών κοινοτήτων.

Οι σημαντικοί κανόνες για την περίοδο 2007 - 2013 βασίζονται στον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αρ.1698/2005 της 20ης Σεπτεμβρίου 2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Στα πλαίσια αυτού του Κανονισμού, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 δομείται σε τρεις θεματικούς άξονες και έναν οριζόντιο άξονα: Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το Πλαίσιο της ΕΕ.

Χρηματοδότηση της ΚΓΠ

Οι κανονισμοί που διέπουν την χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) προβλέπουν τη δημιουργία δύο νέων ταμείων το 2007, με το κάθε ένα να χρηματοδοτεί έναν από τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ, συγκεκριμένα:

  • το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για τον Πυλώνα 1
  • το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για τον Πυλώνα 2.

Ο νέος κανονισμός αντιπροσωπεύει ένα βήμα προόδου τόσο στο περιεχόμενο της πολιτικής όσο και στην παράδοση της, και για τους δύο πυλώνες. Η ύπαρξη ενός ενιαίου ταμείου για την γεωργική ανάπτυξη, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ενός απλού συνόλου κανόνων προγραμματισμού, χρηματοδότησης, υποβολής αναφορών και ελέγχου αποσκοπεί στην απλοποίηση της παροχής της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης.

Το νέο ταμείο λειτουργεί με κανόνες προσαρμοσμένους στον πολυετή προγραμματισμό, χρησιμοποιώντας οργανωτικές δομές και διαδικασίες όπως οι εθνικά πιστοποιημένοι οργανισμοί πληρωμών και μία ετήσια εκκαθάριση των λογαριασμών με τους οποίους τα Κράτη Μέλη έχουν πολυετή εμπειρία και διαθέτουν ένα αποδεδειγμένο ιστορικό.

Αναθεωρήσεις στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης - Τσεκ απ της ΚΓΠ.

Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις στην αγροτική ανάπτυξη της ΕΕ παρουσιάστηκαν ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αναθεώρησης της πολιτικής της ΚΓΠ, γνωστή ως Τσεκ Απ της γεωργικής και αγροτικής πολιτικής της ΕΕ. Αυτό οδήγησε στην εισαγωγή μιας σειράς αλλαγών στην πολιτική, τις οποίες συμφώνησαν οι ηγέτες της ΕΕ το 2008. Το Τσεκ Απ προσέφερε μια ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι οι τρέχουσες πολιτικές προσαρμόστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις διάφορες νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που επηρεάζουν την αγροτική Ευρώπη, όπως οι κλιματικές αλλαγές και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για ανανεώσιμη ενέργεια.

Οι αλλαγές του Τσεκ Απ ουσιαστικά επιζητούν να εκσυγχρονίσουν, να απλοποιήσουν και να εκλογικεύσουν την ΚΓΠ, αφαιρώντας ορισμένους περιορισμούς από τους αγρότες, βοηθώντας τους να ανταποκριθούν καλύτερα στα μηνύματα της αγοράς και να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις. Ως μέρος αυτών των αλλαγών, οι άμεσες πληρωμές προς τους αγρότες πρόκειται να μειωθούν με τα μεταφερόμενα κεφάλαια για να στηρίξουν την επέκταση της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό οδήγησε σε τροποποιήσεις, οι οποίες εισήχθησαν σε όλες τις εθνικές στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης και τα ΠΑΑ. Δεκαεπτά Κράτη Μέλη άδραξαν την ευκαιρία αυτή για να εισάγουν πρόσθετη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές. Παράλληλα με τις διατάξεις του Τσεκ Απ, εισήχθη επίσης και ένα Ευρωπαϊκό Πακέτο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας ως απάντηση στην οικονομική κρίση του 2008.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το Τσεκ Απ της ΚΓΠ.

Για να δείτε το φυλλάδιο της επιτροπής σχετικά με την «Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ: Αντιμετώπιση των προκλήσεων» κάντε κλικ εδώ [PDF ].

Φύλλο Πληροφοριών «Επισκόπηση του Τσεκ Απ της ΚΓΠ και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας - Τροποποίηση των ΠΑΑ» [PDF ].

Σχετικές πληροφορίες