dsp_decreas_text dsp_increase_text

Overzicht Beleid voor Plattelandsontwikkeling

Assen en maatregelen

De programma's [klik hier voor meer informatie] zijn opgebouwd rond vier assen.

Om een evenwichtige strategie te garanderen, is er minimale financiering voor elke thematische as nodig. De voorgestelde minimale financieringspercentages van 10%, 25% en 10%, respectievelijk voor de assen 1, 2 en 3 zijn een voorzorgsmaatregel om ervoor te zorgen dat elk programma minstens de drie belangrijkste beleidsdoelstellingen weerspiegelt, maar de percentages zijn voldoende laag ingesteld om de lidstaten of regio's een hoge marge van flexibiliteit (55% van de EU-financiering) te gunnen om de beleidsas van hun keuze, in functie van hun situatie en behoeften, te benadrukken. Voor de LEADER-as is een minimum van 5% (2,5% voor de nieuwe lidstaten) van de EU-financiering voor elk programma gereserveerd. De LEADER-uitgaven tellen mee voor de drie beleidsassen.

Het beleid (zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad) biedt een set instrumenten (maatregelen) waaruit alle lidstaten kunnen kiezen en waarvoor ze financiële steun van de EU kunnen ontvangen om geïntegreerde plattelandsontwikkelingsprogramma’s ten uitvoer te leggen. Elke as wordt ten uitvoer gelegd via dit „menu” van maatregelen.

Beknopte informatie over de PPO-assen

As 1: ter verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector, omvat een reeks maatregelen die gericht zijn op het menselijke en fysieke kapitaal in de landbouw-, voedsel- en bosbouwsectoren (bevordering van kennisoverdracht en innovatie) en de kwaliteit van de productie meet.

Om alle maatregelen van as 1 te zien, klik hier.

As 2: ter verbetering van het milieu en het landschap, biedt maatregelen ter bescherming en verbetering van de natuurlijke hulpbronnen, maar ook om hoogwaardige landbouw- en bosbouwsystemen en cultuurlandschappen te behouden op het platteland van Europa.

Om alle maatregelen van as 2 te zien, klik hier.

As 3: ter verbetering van de leefkwaliteit in plattelandsgebieden en van de diversificatie van de plattelandseconomie, biedt ondersteuning om de lokale infrastructuur en het menselijk kapitaal op het platteland te ontwikkelen, om de voorwaarden voor groei en werkgelegenheid in alle sectoren te verbeteren en voor de diversificatie van economische activiteiten.

Om alle maatregelen van as 3 te zien, klik hier.

As 4: die gebaseerd is op de LEADER-ervaring, introduceert mogelijkheden voor innovatief beheer door middel van lokale en bottom-up-benaderingen van plattelandsontwikkeling. Lees meer over LEADER.

Om alle maatregelen van as 4 te zien, klik hier.