dsp_decreas_text dsp_increase_text

Plattelandsontwikkelingsbeleid in cijfers

 

In het licht van de strategische richtsnoeren van de EU voor de periode 2007-2013, hebben de 27 Lidstaten van de EU, op basis van de analyse van hun eigen behoeften, hun nationale strategie voor plattelandsontwikkeling ontwikkeld. De nationale/regionale plattelandsontwikkelingsprogramma’s 2007-2013 leveren de nationale doelstellingen van de strategie door middel van de uitvoering van de maatregelen die worden medegefinancierd door het ELFPO.

De beheersautoriteit van elk POP, samen met het toezichtscomité, volgen de voortgang en de resultaten van het programma met behulp van financiële, output- en resultaatindicatoren gekoppeld aan de maatregelen, zoals gedefinieerd door het gemeenschappelijk toezicht - en evaluatiekader.. Deze indicatoren worden gebruikt als instrumenten om te beoordelen in hoeverre de verwachte doelstellingen (targets) zijn bereikt op het niveau van de maatregel en dat van het volledige programma.

Elk jaar produceert het ENPO een reeks producten, die de vooruitgang, die is geboekt op elk van de plattelandsontwikkelingsprogramma’s uitgevoerd in de hele EU, presenteert:

  • Thematische informatiebladen zijn een serie informatiebladen die een duidelijk beeld van de interventies door het plattelandsontwikkelingsbeleid per thema bieden en die de verbanden tussen de prioriteiten van het beleid, de uitvoeringsmaatregelen en de werkelijke uitkomsten op het terrein accentueren.

  • Informatiebladen over POP’s presenteren „momentopnames” van de vooruitgang die is geboekt op het gebied van de financiële uitvoering van de programma's (gerealiseerde totale overheidsuitgaven), de algemene voortgang van het POP in termen van resultaten en vergelijkingen met de doelstellingen voor de periode 2007-2013.

  • Informatiebladen over de maatregelen bieden informatie over de stand van zaken van de POP-maatregelen in de EU-27 op basis van de bereikte fysieke output (laatst bijgewerkte gegevens zijn beschikbaar) en vergelijkingen met de doelstellingen voor de hele programmeringsperiode 2007-2013.

  • Indicatortabellen voor POP-toezicht bestaan uit samenvattende tabellen, vergezeld van grafieken die de voortgang van de uitvoering van de plattelandsontwikkelingsprogramma’s (POP’s) van de EU door middel van financiële, output- en resultaatindicatoren illustreren

U kan de brochure „Plattelandsontwikkelingsbeleid in cijfers” ook downloaden. [PDF ]


Meer gedetailleerde informatie over financiële en outputindicatoren kan nog steeds worden gevonden in de indicatortabellen voor POP-toezicht.