dsp_decreas_text dsp_increase_text

Zlepšování implementace

Zemědělství a rozvoj venkovské ekonomiky

Tematická pracovní skupina 2 (TWG2) byla založena v březnu 2009 s cílem analyzovat vazby mezi zemědělstvím a širší hospodářskou ekonomikou venkova. Jejím hlavním cílem bylo identifikovat potencionální synergii a/nebo konflikty mezi zemědělstvím a hospodářstvím venkova v různých venkovských oblastech zemí EU. Pracovní skupině předsedá Evropská komise (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova) a je složena z národních odborníků, sledujících analytickou práci se zaměřením na:

 • Vstupní/výstupní analýzy v 18 malých regionech představující různé typy venkovských oblastí v EU.
 • Projekce šesti dokumentů Programy rozvoje venkova (PRV) 2007-2013 a ostatních programových dokumentů vztahujících se k vybraným oblastem.

Hlavní zjištění

Výsledky vstupní/výstupní analýzy prokázaly, že vazby mezi zemědělstvím a ostatními sektory místní/regionální ekonomiky jsou obecně silnější a pozitivnější, než by se dalo odvodit ze statistiky, v nichž má zemědělství často nízký podíl na hrubém domácím produktu (HDP) nebo zaměstnanosti.

Zemědělství je identifikováno jako „klíčový faktor“ v místním hospodářství ve 14 z 18 zkoumaných regionech, s obzvláště silnými vazbami na potravinářský průmysl, hotely a catering, a obchod.

Důležité faktory, které ovlivňují vztah mezi zemědělstvím a ostatními sektory, zahrnují:

 • Přírodní výhody (kvalita půdy, podnebí, místní turistické atrakce)
 • Existující infrastruktura
 • Celková síla národní ekonomiky.
 • Úroveň vzdělání, odborné přípravy a podnikatelského potenciálu místní populace.
 • Přístup k finanční podpoře, zejména v souvislosti se složitostí procesů podávání žádostí, rozsahu financování a rychlosti rozhodování.

Politické důsledky

Analýza PRV a ostatních programových dokumentů 6 z 18 regionů označila některé důležité poltické vazby:

 • Zatímco některé programové dokumenty PRV poukazují na význam posilování vazeb mezi zemědělstvím a rozvojem venkova, ve svém přístupu nejsou ani zdaleka tak důsledné, jak by bylo zapotřebí. Navíc často nejsou zcela schopné jasně vyjádřit, jak se stanovené cíle promítnou do priorit, záměrů a opatření.
 • Mezi PRV a ostatními dotačními programy – na úrovni EU, na národní a regionální úrovni – byla shledána pouze omezena míra vzájemného doplňování, což vede k obtížím při plné integraci využití dostupných finančních zdrojů ve venkovských oblastech. Politika rozvoje venkova by se měla zaměřit na rozvíjení a usnadňování více integrovaných reakcí na komplexní změny, kterým čelí většina oblastí, zejména pak na lepší využití vztahy mezi upstream a downstream (získávání a následné využití) ekonomickými sektory.
 • Chceme – li zlepšit implementaci PRV, můžeme změnit kritéria výběru tak, aby byly výslovně uznány vztahy mezi zemědělstvím a ostatními sektory. V tomto směru se nabízí dvě možnosti, například specifikace vysokého skóre v případě ekonomických diverzifikací projektů, jež určují vztah s místní zemědělskou činností – kde lze zcela prokazatelně vytvořit multiplikační efekt (např. nové pracovní pozice, zvýšení příjmu, atd.) – nebo lepší zaměření na cíle, spojené s životním prostředím. Návrh projektů lze zlepšit prostřednictvím účinnějšího poskytování technické podpory potencionálním investorům, jednak aby se posílila životaschopnost projektu a jeho vazby na místní zemědělství, a také povinnost předložit marketingový plán tam, kde je to možné.

Hlavní zprávy

 • TWG2 -Výběr regionů a počáteční výsledky analýzy vstupů a výstupů [PDF ]
 • TWG2 - Souhrn počátečních vstupů a výstupů a regionálních závěrů analýzy [PDF ]
 • TWG2 - Závěrečné výsledky analýzy vstupů a výstupů a další kvalitativní výzkum ve vybraných regionech [PDF ]
 • TWG2 - Analýza rámce pro řízení programů a projektů ve vybraných regionech [PDF ]
  • Příloha 1 – Dotazník šetření v 6 regionech [PDF ]
  • Příloha 2 – Příklady projektů [PDF ]
 • TWG2 - Závěrečná zpráva [PDF ]

Publikace výsledků

 • Brožura TWG2 [PDF ]
 • Dokument „Přehled politiky z nedávného výzkumu“ poskytuje přehled o hlavních závěrech zprávy a vychází rovněž z přehledu nejdůležitějších výzkumných zpráv, jež byly zveřejněny v souvislosti s tímto tématem. [PDF ]
 • Čtyři články o konkrétních regionech podrobně analyzují regionální případové studie se zaměřením na regionální struktury a dynamiku
  • Region Gers a ochota ke změně [PDF ]
  • Kombinace zemědělských a kulturních aktivit: provincie Kalmar, Švédsko [PDF ]
  • Mezi úspěšným rozvojem aktivit a nedostatky instituční způsobilosti: případ Trikala v Řecku [PDF ]
  • Hledání nových příležitostí k rozvoji ve venkovských oblastech: případ Somogy v Maďarsku [PDF ]
 • Případové studie předkládající empirický důkaz a příklady úspěšných investičních aktivit, které posílily vztahy mezi farmářským a nefarmářským podnikáním ve venkovských oblastech; celkem bylo mezi lety 2000-2006 a 2007-2013 shromážděno 24 případových studií PRV. Pro více informací klikněte zde.

Pro více informací klikněte zde [PDF ]

Související informace

 • TWG1: Zaměření na územní specifika a potřeby venkova
 • TWG3: Veřejné statky a veřejná intervence
 • TWG4: Prováděcí mechanismy politiky venkovského rozvoje zemí EU