Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Samoocena KSOW – profile krajów

Wielka Brytania – Anglia

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady w sprawie EFRROW, Wielka Brytania przyjęła unikatowe podejście do kwestii struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). W efekcie wprowadzony został dwupoziomowy system, składający się z czterech sieci regionalnych działających w Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii, nad którymi pieczę sprawuje brytyjska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

Angielski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) działa od kwietnia 2008 roku. Celem sieci jest wspieranie procesu wdrażania angielskiego PROW. Jest on realizowany z wykorzystaniem narzędzi i możliwości oferowanych interesariuszom w celu wymiany idei, praktyk i doświadczeń pomiędzy czterema osiami na poziomie unijnym, Wielkiej Brytanii, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Priorytety i działania angielskiej Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich opierają się na wnioskach płynących z projektu pt. „Badanie rynku i zaangażowanie interesariuszy”, który realizowany był w 2008 roku w celu określenia: 

  • jakie są priorytety PROW, jak zarządza się programem oraz jakie procedury jego wdrażania funkcjonują w każdym z ośmiu angielskich regionów, oraz;
  • potrzeb i oczekiwań interesariuszy angielskiej KSOW i ich implikacji w zakresie struktury i działalności Sieci.

Kopię raport projektu „Badania rynku i zaangażowanie interesariuszy” obejrzeć można klikając tutaj.

KSOW działa zgodnie z rocznymi planami działania. Zawierają one szczegółowy program prac określający oczekiwane wyniki i powiązane działania, które zostaną wykonane w celu osiągnięcia ogólnych celów sieci. W ramach programu prac określane są również „wskaźniki wykonania”,  przy pomocy których Jednostka Wsparcia Sieci oceniać będzie następnie realizację planu działania.

Plan działania angielskiej KSOW obejrzeć można tutaj.

Departament ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (DEFRA) odpowiedzialny jest za angielską KSOW i zatwierdza jej roczny plan działania. Niemniej jednak, sieć stara się zapewnić udział jak największej liczby interesariuszy i użytkowników mających wpływ strukturę i działalność sieci. Przykładowo, plan działania angielskiej KSOW na lata 2010-2011 został stworzony w oparciu o szerokie konsultacje z interesariuszami obejmujące liczne wydarzenia i bezpośrednie rozmowy, a także ciągłe dyskusje z DEFRA, instytucjami wdrążającymi i kluczowymi organizacjami.  

Roczne olany działania są uważane za dynamiczne narzędzie, które co kwartał podlega ocenie, co pozwala uwzględnić cięgle zmieniające się warunki wdrażania. Każde istotne zmiany są konsultowane z DEFRA. 

Działania w zakresie monitoringu i oceny działalności angielskiej KSOW obejmują:

  • Kwartalną ocenę i raporty z postępów – są one przygotowywane dla DEFRA i pokazują, jakie postępy poczyniono w związku z programem prac, jakie są bieżące wyzwania, zaangażowanie interesariuszy i rozwój relacji. Biorąc pod uwagę te raporty, Jednostka Wsparcia Sieci przegląda plan działania w celu oceny postępów i podjęcia koniecznych zmian w planie;

  • Miesięczny monitoring finansowy – polega on na: i) sporządzaniu comiesięcznych raportów monitorujących poniesione wydatki względem budżetu przy wykorzystaniu „metody sygnalizacji świetlnej” (z ang. traffic light), oraz ii) kwartalnym fakturowaniu, które zapewnia podział wydatków względem kluczowych pozycji budżetowych;

  • Formularze informacji zwrotnej dostosowywane do poszczególnych działań sieci – Aby zapoznać się z przykładami, zobacz Istniejące narzędzia wykorzystywane przez KSOW do samooceny. Jedną z cech tych formularzy jest to, że zawsze znajduje się w nich prośba do uczestników o komentarz na temat ogólnej przydatności wydarzenia lub działań, które zamierzają podjąć w wyniki tego wydarzenia;

  • Monitoring strony internetowej – monitoring strony internetowej jako narzędzia sieciowania obejmuje szereg aspektów, w tym czas obsługi niezbędny od utrzymania funkcjonalności i aktualnej zawartości strony, liczne statystyki na temat korzystania ze strony, gości itp.

  • Mechanizmy ogólnej oceny – angielska KSOW korzysta z licznych mechanizmów w celu otrzymania bieżącej oceny, opinii i pomysłów w zakresie przyszłych działań. Zalicza się do nich również interaktywny formularz: https://www.rdpenetwork.org.uk/give-feedback

  • Mechanizmy zarządzania programem/projektami – Jednostka Wsparcia Sieci korzysta z różnych standardowych mechanizmów zarządzania projektami w celu kierowania procesem wdrażania i monitorowania postępów. Korzysta przykładowo, z comiesięcznych spotkań zespołu, przejrzystego planowania zadań dla pracowników Jednostki Wsparcia Sieci, zarządzania planami projektów dla konkretnych działań sieci itp.

Mechanizmy wykorzystywane do monitorowani i oceny realizacji działań i wartości dodanej angielskiej KSOW podlegają bieżącemu uaktualnianiu, ale obowiązuje jedna kluczowa zasada ustanowiona od samego początku polegająca na utrzymywaniu centralnego systemu zarządzania danymi, co zapewnia pełen dostęp do informacji w celach audytu i oceny.

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek