Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Samoocena KSOW - profile

Łotwa

Łotewska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) działa od lipca 2008 roku, a jej Jednostka Wsparcia Sieci została utworzona w ramach Łotewskiego Centrum Doradztwa Rolniczego i Szkoleń. Składa się ona z 5 pełnozatrudnionych osób w biurze centralnym oraz po jednej osobie zatrudnionej na jedną piątą etatu w każdym z 25 biur regionalnych Łotewskiego Centrum Doradztwa Rolniczego i Szkoleń (tzn. na jeden dzień w tygodniu).

Jednostka Wsparcia Sieci kieruje Komitetem Sterującym Sieci, który składa się z 14 członków reprezentujących wszystkie kluczowe sektory z obszarów wiejskich, w tym rolnictwo, rzemiosło, rolnictwo ekologiczne, edukację, szkolenia zawodowe itp. Komitet Sterujący spotyka się najczęściej dwa razy do roku oraz w sytuacjach, gdy istnieje potrzeba częstszych spotkań.

Komitet Sterujący ustala roczny plan działania, który obejmuje prostą macierz planistyczną działań, wskaźniki monitorowania (produktów i rezultatów), osoby odpowiedzialne oraz cele pośrednie dla każdego z kwartalnych wskaźników monitorowania. Bieżące decyzje na poziomie operacyjnym dotyczące realizacji planu rocznego są podejmowanie przez liderów zespołów w Jednostce Wsparcia Sieci po uprzednich konsultacja (jeżeli są wskazane) z Instytucją Zarządzającą.

Aby zobaczyć przykład typowej matrycy planistycznej, kliknij tutaj [PDF ].

Łotewska KSOW kładzie duży nacisk na samoocenę jako narzędzie wspierania obowiązku raportowania do Instytucji Zarządzającej, wewnętrznych procedur zarządzania jakością oraz ciągłych usprawnień w dostarczaniu usług sieci.

Wskaźniki monitorowania uwzględnione w matrycy planistycznej w rocznym planie działania mają charakter zarówno „ilościowy” (np. 125 uczestników wyjazdu studyjnego do UE), jak i „jakościowy” (np. informacja zwrotna od uczestników na formularzach oceny). Przykładowo, aby zapewnić wydajny i tani sposób informowania o wydarzeniach, takich jak seminaria i szkolenia, organizowanych przez sieć w biurach regionalnych:

  • wszystkie koszty organizacyjne i bieżącej działalności są ściśle kontrolowane w zależności od poziomu uczestnictwa;
  • podczas każdego wydarzenia rozdawane są kwestionariusze, co pozwala uzyskać informację zwrotną na temat poziomu zadowolenia itp. Oryginały każdego z formularzy oceny są przechowywane w biurach regionalnych – natomiast od biura centralnego przesyłane jest tylko podsumowanie.

Większość szkoleń prowadzonych przez łotewską KSOW jest obsługiwana przez specjalistów zatrudnianych przez biura regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Szkoleń. Wszystkie umowy są dokładnie kontrolowane i oceniane – w tym również w postaci kontroli z zaskoczenia podczas szkoleń, co pozwala ocenić jakość szkolenia.

Ocena poszczególnych wydarzeń i działań jest prowadzona poprzez regularne badania prowadzone wśród wszystkich kluczowych interesariuszy celem zmierzenia poziomu zadowolenia z działalności KSOW. Przykładowo, w 2011 roku przygotowano i rozprowadzono trzy kwestionariusze. Wyniki tych badań zamieszczane są z raportach Jednostki Wsparcia Sieci przekazywanych do Ministerstwa Rolnictwa i wykorzystywane są podczas przygotowywania rocznego planu działania na następny rok. Aby zapoznać się z przykładami, zobacz Istniejące narzędzia wykorzystywane przez KSOW do samooceny.

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek