Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Samoocena KSOW – profile krajów

Wielka Brytania – Irlandia Północna

Zgodnie z RozporządzeniemRady w sprawie EFRROW, Wielka Brytania przyjęła unikatowe podejście do kwestiistruktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). W efekcie wprowadzonyzostał dwupoziomowy system, składający się z czterech sieci regionalnychdziałających w Anglii, IrlandiiPółnocnej, Szkocji i Walii,nad którymi pieczę sprawuje brytyjska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

W skład irlandzkiej KrajowejSieci Obszarów Wiejskich wchodzi 180 członków, z których większość zaangażowanajest we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dla PółnocnejIrlandii. Działalność sieci jest w całości finansowana ze środków budżeturegionalnego Irlandii Północnej bez wsparcia ze środków EFRROW. Roczny plandziałania KSOW jest skonstruowana w sposób elastyczny tak, aby zapewnić siecimożliwość podejmowania działań w zależności od potrzeb.  

Rolę Jednostki WsparciaSieci pełni niezależna Rada Rozwoju Obszarów Wiejskich Irlandii Północnej(RDC), która w zakresie usług doradczych wspierana jest przez ForumRolno-Wiejskie składające się z organizacji reprezentujących różne aspektyPROW, takie jak Związek Zawodowy Rolników Ulster, Sieć Społeczności Wiejskichoraz Związek na rzecz Środowiska Irlandii Północnej. Sektor rolny, gospodarczyi społeczny są w Północnej Irlandii dość odmienne i liczono na to, że forum topozwoli na trwalsze międzysektorowe podejście do tworzenia sieci.     

Instytucją Zarządzającą wPółnocnej Irlandii jest DARD (Departament ds. Rolnictwa i Rozwoju ObszarówWiejskich). Instytucja ta dobrze rozumie wartość tworzenia sieci i uważa, żeirlandzka KSOW aktywnie wspiera proces wdrażania PROW. 

Rada Rozwoju ObszarówWiejskich (RDC) nie stworzyła formalnych wytycznych w zakresie ocenyefektywności działalności sieci i nie gromadzi danych potrzebnych dooszacowania wskaźników monitoringu – zbiera jednak oceny jakościowe na tematkażdego ze zorganizowanych wydarzeń itp. Aby zapoznać się z przykładami, zobacz Istniejącenarzędzia wykorzystywane przez KSOW do samooceny.

RDC jest członkiem KomitetuMonitorującego PROW dla Północnej Irlandii. Instytucja ta nalegała, aby pytaniana temat irlandzkiej KSOW włączyć do badań interesariuszy, które odbywały sięjako część średnio-okresowej oceny PROW w 2010 roku. Oceny uzyskane odinteresariuszy na temat działalności sieci były pozytywne: „Z dyskusji iprogramu badawczego wynika, że irlandzka Krajowa Sieć Obszarów Wiejskichprzyczyniła się do ustanowienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarówwiejskich w Północnej Irlandii...”

Ostatnio,DARD przeprowadził przegląd działalności Sieci na koniec 2011 roku, co byłowymogiem koniecznym przedłużenia kontraktu z RDC.

  • Raport z Ewaluacji Śródokresowej PROW Irlandii Północnej, 2010 [PDF ]

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek