dsp_decreas_text dsp_increase_text

NPN-clusters

 

De nationale plattelandsnetwerken (NPN’s) van elke lidstaat nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en evenementen die op Europees niveau worden georganiseerd om ervaringen en informatie uit te wisselen. Zij vormen ook steeds vaker geografische en thematische clusters om activiteiten te ontwikkelen, betere samenwerking te bevorderen en technische uitwisseling en dialoog te stimuleren tussen de netwerken. Meer informatie over de specifieke activiteiten vindt u hierna.

Thematische initiatieven van de NPN's

De thematische initiatieven van de NPN's brengen NPN's samen die een gemeenschappelijk belang hebben in specifieke domeinen van het plattelandsontwikkelingsbeleid en de tenuitvoerlegging van programma's. Het doel van zulke initiatieven is het delen van kennis en relevante ervaring met betrekking tot de tenuitvoerlegging van programma’s tussen de deelnemers aan het netwerk. Onderwerpen met een Europese dimensie krijgen prioriteit en kunnen interessant zijn voor een breder publiek van belanghebbenden binnen het ENPO.

Vertegenwoordigers van de NPN's en deskundigen uit de lidstaten wisselen informatie uit en ontmoeten elkaar in workshops om gemeenschappelijke werkplannen en activiteiten te ontwikkelen met steun en onder begeleiding van het ENPO-contactpunt.

Meer informatie over afgelopen en momenteel lopende thematische initiatieven kunt u vinden onder de volgende thematische onderwerpen:

Geografische clusters voor „kennisuitwisseling”

Het stimuleren van macroregionale clusters voor kennisuitwisseling” is een nieuw initiatief van het ENPO. Het doel is verder te bouwen op de grote diversiteit die te zien is in de nationale plattelandsnetwerken met betrekking tot hun thematische prioriteiten/activiteiten, de technische en administratieve capaciteiten, het dienstenaanbod en de niveaus van interactiviteit. Macroregio's zijn duidelijk afgelijnde geografische gebieden die, geheel of gedeeltelijk, uit twee of meer lidstaten bestaan.

Het stimuleren van macroregionale clusters van NPN's heeft als belangrijkste doelstelling:

  • meer gelegenheid te bieden voor communicatie en actievere kennisuitwisseling tussen netwerken;
  • de gemeenschappelijke macroregionale belangen van de netwerken ontwikkelen, waaronder een koppeling met het macroregionale EU-beleid en andere strategieën;
  • meer gezamenlijke NPN-acties, en transnationale samenwerking tussen plaatselijke actiegroepen, bevorderen op macroregionaal niveau;
  • een positieve cultuur van „wederzijds leren” aanmoedigen tussen naburige netwerken.

Het concept van de macroregionale NPN-clusters voor kennisuitwisseling werd op 10 november 2011 geïntroduceerd en besproken op de 13e NPN-bijeenkomst in Nederland. Klik hier voor meer informatie.

Er zijn momenteel twee NPN-clusters voor kennisuitwisseling, de Scandinavisch-Baltische cluster en de mediterrane cluster.

De Scandinavisch-Baltische cluste

De Scandinavisch-Baltische cluster bestaat uit NPN's uit Denemarken, Zweden, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen en Duitsland. Het is een actieve cluster die geregeld samenkomt (tweemaal per jaar), zijn eigen gemeenschappelijke activiteiten plant en een steeds actievere rol speelt met betrekking tot de plattelandsontwikkelingsfactoren van de EU-strategie voor het Oostzeegebied.

Klik hier voor meer informatie over de Scandinavisch-Baltische cluster van NPN's.

Enkele belangrijke lessen die zijn geleerd van de Scandinavisch-Baltische NPN-cluster zijn:

  • Netwerken kunnen veel efficiënter werken en samenwerken, en tevens van elkaars ervaringen leren, wanneer zij een gemeenschappelijke geschiedenis, een gemeenschappelijke identiteit, een gemeenschappelijke cultuur, gemeenschappelijke thema's enz. delen;
  • De communicatie tussen de netwerken wordt enorm versterkt door regelmatige (tweejaarlijkse) bijeenkomsten die zich richten op specifieke macroregionale onderwerpen, zoals de gezamenlijke planning van gemeenschappelijke regionale evenementen. Regelmatige bijeenkomsten zijn veel gemakkelijker te organiseren wanneer de reisafstanden korter zijn;
  • Het is ook veel gemakkelijker om andere belanghebbenden (bijv. beheersinstanties, lokale actiegroepen, projectpromotoren, visserijnetwerken en lokale visserij-actiegroepen) te bewegen tot een nuttige dialoog wanneer de bijeenkomsten verband houden met een specifieke macroregionale agenda;
  • Het belang van „goed nabuurschap” mag niet worden onderschat. De netwerken in de drie Baltische landen onderstreepten in het bijzonder het belang van vertrouwen hebben in de ervaring en de mening van hun buren in de oudere lidstaten. Dit was bijzonder belangrijk tijdens de beginfase van het opzetten en ontwikkelen van het netwerk, maar er werd ook verwacht dat dit zou voortduren bij de ontwikkeling van de netwerken;
  • Regionale samenwerking kan gemeenschappelijke visies aanmoedigen, uitdenken, ontwikkelen en versterken die nationale en organisatorische grenzen overschrijden.

De mediterrane cluster

De mediterrane cluster bestaat uit nationale plattelandsnetwerken uit Italië, Griekenland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Cyprus en Malta.Deze lidstaten hielden op 1 februari 2012 een eerste bijeenkomst inThessaloniki om ervaringen uit te wisselen over de huidige tenuitvoerlegging van de maatregelen 123, 132 en 133  van as 1 van de POP’s en om te debatteren over nationale ervaringen en toekomstige EU-programmering.

De tweede bijeenkomst vond plaats op 17 oktober 2012 in Nicosia. Het behandelde hetzelfde onderwerp, en richtte zich op de mogelijke implicaties voor de volgende programmeringsperiode die voortvloeiden uit de analyse van het ontwerpvoorstel inzake plattelandsontwikkelingsbeleid. Er werd overeengekomen dat er begin december 2012 een gemeenschappelijk document zou worden gepubliceerd. Een belangrijk deel van de bijeenkomst was ook toegewijd aan de uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot korte toeleveringsketens.