Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Organizacje UE

Europejska Konfederacja Właścicieli Lasów (CEPF)

Wprowadzenie

CEPF to organizacja o charakterze non-profit reprezentująca europejskich właścicieli lasów. Zajmuje się ona promocją i ochroną idei leśnictwa rodzinnego poprzez wspieranie współpracy pomiędzy jej członkami oraz instytucjami unijnymi, jak również poprzez tworzenie szerokiej sieci i działalność lobbystyczną. CEPF pełni rolę pomostu, który umożliwia właścicielom lasów rodzinnych wyrażanie swoich obawa, jak również transfer ich wiedzy z poziomu lokalnego na poziom unijny.

Struktura, kluczowi interesariusze i partnerzy

CEPF została utworzona w 1996 roku jako organizacji, która zastąpiła działający od 1961 roku Centralny Komitet Właścicieli Lasów przy Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. CEPF reprezentuje interesy właścicieli lasów poprzez aktywne uczestnictwo, monitoring i współpracę z unijnymi instytucjami i innymi międzynarodowymi inicjatywami. CEPF ma obecnie 27 członków z 25 europejskich krajów.

CEPF posiada status obserwatora w najważniejszych procesach i organizacjach kształtujących leśnictwo i politykę leśną w Europie i na świecie, np. FAO. CEPF jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Lasów Rodzinnych – IFFA. CEPF jest również członkiem IUCN.

Priorytety i działalność

Od 1996 roku CEPF i organizacje członkowskie biorą udział w pracach Komisji, w wyniku czego ważne dla leśnictwa rodzinnego kwestie zostały włączone w Europejską Strategię dla Leśnictwa oraz jej raporty. CEPF reprezentuje właścicieli lasów rodzinnych w ramach wspólnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich. CEPF utworzyła grupę roboczą ds. „rozwoju obszarów wiejskich”, która przygotowuje dokumenty przedstawiające stosunek organizacji to tej kwestii. Z kolei grupa robocza ds. „Protokołu z Kioto i zmian klimatycznych” stworzyła strategię dotyczącą kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi. CEPF przygotowuje również ekspertyzy dla grup eksperckich/roboczych DG ds. Środowiska zajmujących się: zmianami klimatu, Natura 2000, bioróżnorodnością, zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych, ochroną lasów przed pożarami.

CEPF, Europejska Konfederacja Przemysłu Drzewnego oraz Europejska Konfederacja Przemysłu Papierniczego stworzyły wspólnie Platformę Technologiczną dla sektorów związanych z lasami.

CEPF współpracuje z CEI-Bois (Europejską Konfederacją Przemysłu Drzewnego) oraz CEPI (Europejską Konfederacją Przemysłu Papierniczego) nad wspólnymi problemami w celu podniesienia świadomości decydentów w zakresie wyzwań stojących przed sektorem przemysłu leśnego.

CEPF jest partnerem w wielu projektach finansowanych przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego.

Więcej informacji