Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ)

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) είναι το κομβικό σημείο που συνδέει τους φορείς αγροτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ανακαλύψτε πώς το ΕΔΑΑ συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης των Κρατών Μελών μέσω της δημιουργίας και της ανταλλαγής γνώσεων, καθώς και μέσω της διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας σε όλη την αγροτική Ευρώπη. Διαβάστε περισσότερα .

 

"Το παρόν αποτελεί μία περιορισμένη έκδοση της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μερικές σελίδες ενδέχεται να διαφέρουν από την κύρια ιστοσελίδα ή να μην είναι διαθέσιμες στη γλώσσα σας. Μπορείτε να μεταβείτε στην πλήρη έκδοση στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά ή πολωνικά χρησιμοποιώντας την πλοήγηση».

Σύνδεση της Αγροτικής Ευρώπηςhttps://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd-static.

ENRD «ultra light» [PDF fi pt slsv]

map PT PT FR FR BE LU IE UK NL IT DE DK SL AT HU es es GR MT CY BG RO CZ SK PL LT SV FI LV EE
dsp_decreas_text dsp_increase_text
The European Evaluation Network for Rural Development

Key Tools