Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Holandia odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Holandia;

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Holandia.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z holenderską JWS

Regiebureau POP
Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
The Netherlands
Telephone: 0031 (0)88 041 4501

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Kees Anker (General, Innovation/EIP):
Elona Moerdijk (Communication):
Thamar Kok (LEADER/CLLD, Innovation/EIP):
Henk Reinen (NRN self-assessment/ evaluation):
Erika Frankhuizen (Water, Nature, young farmers):

Instytucje Zarządzające

Regiebureau POP
Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
The Netherlands
Telephone: 0031 (0)88 041 4501

Contact person: Henk Reinen

Email: Regiebureau@rb.agro.nl

Websitewww.netwerkplatteland.nl

Agencja płatnicza

Netherlands Enterprise Agency
Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht
Postbus 8242, 3503 RE Utrecht

Websitewww.rvo.nl