Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Szwecja odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się ze szwedzką JWS

Landsbygdsnätverkets kansli (Swedish NRN Support Unit)
Landsbygdsnätverket
Jordbruksverket
551 82  Jönköping
Sweden
Telephone: 0046 35 155 000

E-mail: landsbygdsnatverket@jordbruksverket.se

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Hans-Olof Stålgren (Main contact/ TNC, Youth inclusion, Fishery and Aquaculture):
Maria Gustafsson (NSU manager; NRN self-assessment/ Evaluation):
Ingrid Whitelock (Communication):
Sara Uddemar Communication):
Ulrika Holmgren (LEADER/CLLD):
Nils Lagerroth (Area based businesses & social inclusion of refugees):
Magnus Nordgren (Service in rural areas, Fisheries and Aquaculture):

Instytucje Zarządzające

Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
551 82  Jönköping
Sweden
Telephone: 0046 35 155 000

E-mail: jordbruksverket@jordbruksverket.se

Agencja płatnicza

Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
551 82  Jönköping
Sweden
Telephone: 0046 35 155 000

E-mail: jordbruksverket@jordbruksverket.se