Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Słowenia odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Słowenia

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Słowenia

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się ze słoweńską JWS

Podporna enota mreže za podeželje (National Support Unit)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Slovenia
Telephone: 00386 14 789 128

E-mail: mreza-podezelje.mkgp@gov.si

Osoba odpowiedzialna za kontakt:
Matej Štepec (Coordinator): matej.stepec@gov.si

Instytucje Zarządzające

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministry for Agriculture, Forestry and Food)
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Slovenia
Telephone: 00386 14 789 128
Fax: 00386 14 789 021

E-mail: prp.mkgp@gov.si

Website: www.program-podezelja.si/en

Agencja płatnicza

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agency of the Republic of  Slovenia for Agricultural Markets and Rural Development)
Dunajska 160
1000 Ljubljana
Slovenia
Telephone: 00386 15 807 792
Fax: 00386 14 789 294

E-mail: aktrp@gov.si

Website: www.arsktrp.gov.si/en/