Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Słowacja odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Słowacja

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Country Information

RDP documents
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Partnership Agreement documents
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
National Rural Network

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się ze słowacką JWS

Agentúra pre rozvoja vidieka - ARVI (Agency for Rural Development)
Akademická 4
949 01 Nitra
Slovakia
Telephone: 00421 37 733 6402

Email: arvi@arvi.sk

Osoby odpowiedzialne za kontakt:
Lenka Mikulová (NRN Manager): mikulova@arvi.sk
Simona Radecká (LEADER/CLLD): radecka@arvi.sk
Michaela Töröková (EIP & International Cooperation): torokova@arvi.sk

Managing Authority

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic)
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Slovakia
Telephone: 00421 2 59 266 500, 00421 2 59 266 539

Contact person: Ing. Karin Radecká, Director of the Department of Managing Authority for RDP

Email: karin.radecka@land.gov.sk

Websitewww.mpsr.sk

Paying Agency

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)
Hraničná 12
815 26 Bratislava
Slovakia
Telephone: 00421 2 52 733 800

Email: international@apa.sk
Websitewww.apa.sk