Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polska odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Polska;

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Polska.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z polską JWS

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (National Rural Network)
CDR Oddział Warszawa
ul. Wspólna 30
00-930 Warsaw
Poland
Telephone: +48 22 623 2849

E-mail: ksow@cdr.gov.pl

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Paweł Krzeczunowicz (NSU Manager/ Director, NRN self-assessment/evaluation):  
Monika Miziołek (Head of the NRN Division):
Iwona Obojska (Head of Innovation Division):
Agata Markuszewska (Main Contact/LEADER/CLLD):
Dominika Długosz-Dzierżanowska (Best practice):
Joanna Surowiec (Website & social media):

Instytucje Zarządzające

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development)
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Poland
Telephone: +48 22 623 10 00
Fax: +48 22 623 27 50, +48 22 623 27 51

E-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Website: www.gov.pl/web/rolnictwo

Agencja płatnicza

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture)
ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa
Poland
Fax: +48 22 318 53 30

E-mail: info@arimr.gov.pl

Website: www.arimr.gov.pl