Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Malta odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych. 

Country Information

RDP documents
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Partnership Agreement documents
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
National Rural Network

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z maltańską JWS

Jednostka Wsparcia Sieci na Malcie jest obecnie koordynowana przez Instytucję Zarządzającą (patrz dane kontaktowe poniżej).

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Marilyn Tanti: marilyn.tanti@gov.mt

Managing Authority

Funds and Programmes Division - Managing Authority EAFRD
Office of the Deputy Prime Minister
PPCD/FPD, Triq Il-Kukkanja
Santa Venera - SVR 1142
Malta
Telephone: 00356 22 00 1162

E-mail: rdd.meaim@gov.mt

Website: www.eufunds.gov.mt/en/

Paying Agency

Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali (Agriculture and Rural Payments Agency)
ARPA, Block A
Luqa Road
Qormi - QRM 9075
Malta
Telephone: 00356 22 924 298

E-mail: malcolm.vassallo@gov.mt

Website: www.secure2.gov.mt/mrra-pa/