Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Malta odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych. 

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z maltańską JWS

Jednostka Wsparcia Sieci na Malcie jest obecnie koordynowana przez Instytucję Zarządzającą (patrz dane kontaktowe poniżej).

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Bradley Agius:

Instytucje Zarządzające

Funds and Programmes Division - Managing Authority EAFRD
Office of the Deputy Prime Minister
PPCD/FPD, Triq Il-Kukkanja
Santa Venera - SVR 1142
Malta
Telephone: 00356 22 00 1162

E-mail: rdd.meaim@gov.mt

Website: www.eufunds.gov.mt/en/

Agencja płatnicza

Ministry for the Environment, Sustainable Development and Climate Change​ (MESDC)
Agriculture and Rural Payments Agency (ARPA)
Luqa Road
QORMI QRM 9075
Malta

Telephone: 00356 22 92 61 48

E-mail: arpa.mesdc@gov​.mt​

Website: https://agriculture.gov.mt/en/arpa/Pages/contactDetails.aspx